Najznámejšie hydroxidy


 • Hydroxid sodný
 • Hydroxid hlinitý
 • Hydroxid vápenatý
 • Hydroxid železnatý, kobaltnatý, nikelnatý
 • Amoniak


 • Hydroxid sodný NaOH

         Hydroxid sodný je silná, bezfarebná, hygroskopická, silne leptavá, vo vode rozpustná zásada.
         Hydroxid sodný sa vyrába elektrolýzou vodného roztoku chloridu sodného, ktorá prebieha v elektrolyzéroch dvoch základnych typov

  1. so železnou katódou, katódový a anódový priestor je oddelený diafragmou
  katóda:   2 H3O+ + 2 e- ---> H2 + 2 H2O
  anóda:                    2 Cl- ---> Cl2 + 2 e-
              2 NaCl + 2 H2O ---> 2 NaOH + Cl2 + H2
  2. s ortuťovou katódou ("amalgámová elektrolýza")
  anóda:   vylučuje sa chlór ako pri diafragmovej elektrolýze
  2 Cl- ---> Cl2 + 2 e-
  katóda:  ortuťová, prebieha redukcia Na+ a vzniká amalgám
  Na+ + 1 e- + x Hg ---> NaHgx
                             2 NaHgx + 2 H2O ---> H2 + 2 NaOH + 2 x Hg
  3. výroba hydroxidu sodného z uhličitanov, tzv. kaustifikácia
                    Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + 2 NaOH


  NaOH Al
  Obr.5  Získavanie hydroxidu sodného
  elektrolýzou kuchynskej soli
  Obr.6  Hydroxid sodný, ktorý sa nachá-
  dza v čistiacom prostriedku, leptá hliní-
  kový riad

         Hydroxid sodný sa používa na čistenie odpadov. Nachádza sa tiež v umývacom prostriedku do umývačiek. Veľa ťažkých úrazov poleptaním je preto, že sa tieto prostriedky často neuložia z dosahu detí. Veľké množstvá hydroxidu sodného sa používajú v chemickom priemysle na výrobu mydiel, celulózy, papiera, umelého hodvábu a na získavanie hliníka z bauxitu.


  Hydroxid vápenatý Ca(OH)2

         Technický hydroxid vápenatý je hasené vápno. Vo vodnom prostredí je silnou zásadou. Vzniká reakciou páleného vápna s vodou

  CaO + H2O ---> Ca (OH)2

  uhličitan vápenatý        Oxid vápenatý sa vyrába pálením vápenca

  CaCO3 ---> CaO + CO2        t = 1000 0C

         Hydroxid vápenatý sa používa v stavebníctve na prípravu vápennej malty (hasené vápno, voda, piesok). Reakcia tvrdnutia malty

                Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O
  Obr.7   Pálenie vápenca


  Amoniak NH3

         Amoniak je slabá zásada. V bežných podmienkach je bezfarebný, štipľavo páchnuci plyn, ktorý leptá sliznicu. Vo vode je mimoriadne dobre rozpustný, čo je spôsobené tvorbou vodíkových mostíkov medzi molekulami amoniaku a vody.
         Laboratórne sa amoniak vyrába reakciou hydroxidov s amónnymi soľami

                          2 NH4Cl + Ca(OH)2 ---> CaCl2 + 2 H2O + 2 NH3

         V súčasnosti je technicky najvýznamnejšia syntéza amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschova syntéza)
  N2 + 3 H2 2 NH3

         Zavedením plynného amoniaku do vody vzniká hydroxid amóny

                       NH3 + H2O NH4+ + OH-

         Amoniak reaguje so silnými kyselinami, ako napr.

                        NH3 + HCl NH4+ + Cl-

  a vytvára tak amónne soli.

         Amoniak má rozsiahle použitie. Je dobrým rozpúšťacím prostriedkom a preto sa nachádza v niektorých čistiacich prostriedkoch. Slúži na výrobu kyseliny dusičnej, priemyselných dusikatých hnojív, uhličitanu sodného Solvayovou metódou, v chladiarenstve ako cirkulačná kvapalina do chladiacich zariadení.

  CLIN,CIF Haber-Bosch
  Obr.8   Ukážka niektorých čistiacich
  prostriedkov obsahujúcich amoniak
  Obr.9   Ukážka výrobného zariadenia
  technicky vyrabaného amoniaku


  Hydroxid hlinitý Al(OH)3


         Hydroxid hlinitý sa vyskztuje v prírode ako minerál hydrargilit g - Al(OH)3 a bayerit a - Al(OH)3.
         Významnou vlastnosťou hydroxidu hlinitého je jeho amfoterná povaha.
  Reaguje s kyselinami za vzniku hlinitých solí

  Al(OH)3 + 3 HCl ---> 3 H2O + AlCl3
  Reaguje s hydroxidmi za vzniku komplexných hydroxohlinitanov

  Al(OH)3 + NaOH ---> Na[Al(OH)4]


  Hydroxid železnatý Fe(OH)2, hydroxid kobaltnatý Co(OH)2 a hydroxid nikelnatý Ni(OH)2

         So vzrástajúcim protónovým číslom kovov (Fe, Co, Ni) sú hydroxidy v poradí Fe(OH)2 ---> Co(OH)2 ---> Ni(OH)2 postupne stálejšie voči oxidácii vzdušným kyslíkom. Hydroxid železnatý - Fe(OH)2 sa oxiduje rýchle, čo sa prejaví nadobúdaním zeleného zafarbenia a tmavnutím spôsobeným zlúčeninou približného zloženia Fe(OH)2 . 2 Fe(OH)3 až nakoniec úplným zhnednutím, čo možno sumárne vyjadriť
  4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O ---> 4 Fe(OH)3

         Hydroxid kobaltnatý - Co(OH)2 sa pozvoľna oxiduje na hydroxid kobaltitý - Co(OH)3, zatiaľ čo hydroxid nikelnatý - Ni(OH)2 sa neoxiduje. Toto ľahké oxidovanie dvojmocného železa a kobaltu (Fe2+, Co2+) na trojmocné (Fe3+, Co3+) má veľký význam v biologických procesoch. Hydroxidy železnatý, kobaltnatý a nikelnatý sú vo vode a v prebytku alkalických roztokov prkticky nerozpustné, ľahko sa však rozpúšťajú už v zriedených kyselinách

                       Ni(OH)2 + H2SO4 ---> NiSO4 + 2 H2O