Charakteristika projektu

    Hlavným cieľom projektu KEGA č. 027 UPJŠ - 4/2011 Digitálna knižnice pre projektové vyučovanie v chémii je uskutočniť vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom nových technológií vo výučbe a mimoškolskej činnosti.
    Po obsahovej stránke je členené na 4 časti: 
 
1. Voda
2. Energia a jej zdroje
3. Prírodné látky
4. Plasty a odpady z plastov

    Hlavným cieľom projektu je tvorba a implementácia digitálnej knižnice didaktických prostriedkov pre výučbu prierezových tém „Tvorba projektov a prezentačné zručnosti“ a „Environmentálna výchova“ Štátneho vzdelávacieho programu, ktorá je sprístupnená na stránke Školského informačného servisu kekule.science.upjs.sk.
    Digitálna knižnica obsahuje didaktické výučbové zdroje (spracované z hľadiska chémie, biológie a fyziky) pre  tvorbu interdisciplinárnych projektov prierezových tém. Didaktické výučbové prostriedky (modelové návrhy projektov, učebné materiály, internetové zdroje, chemické experimenty, výstupy projektov) sú rozpracované do formy vhodnej pre dištančné vzdelávanie učiteľov i žiakov.
    Na modelových príkladoch projektov sú rozpracované aj didaktické nástroje, t. j. inovatívne metódy, formy a  prostriedky vyučovania, ktoré podporia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.