Charakteristika projektu

    Hlavným cieľom projektu KEGA č. 027 UPJŠ - 4/2011 Digitálna knižnice pre projektové vyučovanie v chémii je uskutočniť vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom nových technológií vo výučbe a mimoškolskej činnosti.
    Po obsahovej stránke je členené na 4 časti: 
 
1. Voda
2. Energia a jej zdroje
3. Prírodné látky
4. Plasty a odpady z plastov