Literatúra k téme: "CHÉMIA BEŽNÉHO ŽIVOTA"

1. MASLOW, A. H.: Motivation and Personality. New York, Harper & Roe, 1954.
2. ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. IRIS, Bratislava, 1996.
3. PFEIFER, P., HÄUSLER, K., LUTZ, B.: Konkrete Fachdidaktik Chemie. R. Oldenbourg Verlag GmbH, München, 1992.
4. LINDEMANN, H., BRINKMANN U.: Alltagschemie als Orientierungshilfe zur Gestaltung von Chemieunterricht. NiU - Chemie 5, 1994, Nr. 24.
5. NAJI, M.: Internationaler Chemielehrkongress. Chemie & Schule, 1993, č. 2, s. 25.
6. LUTZ, B., PFEIFER, P.: Chemie im Alltag und Chemieunterricht - gegensatz oder Chence für ein besseres Chemie Verständniss. In.: MNU, 1989.
7. Ennwurf Lehrplan Chemie an der Realschule in Nordhein - Westfallen, 1992.
8. Was ist PING? Informationen zu Status - Konzeption - Entwicklung.
9. BECKER, R. et all: Chemie heute. Salzburger Jugend - Verlag, Salzburg, 1993.
10. LINES C. J., BOLWELL L. H.: Teaching Environmental Studies in the Primary and Middle School. Ginn and Co. Ltd., London, 1987.
11. TSCHIRGI, J. E.: Sensible Reasoning: A Hyphothesis about Hyphotheses. Child development, London, 1980.
12. ELSTGEEST, J.: Environmental Science in the Primary School. Chapman Publ. Ltd., London, 1990.
13. SILNÝ, P.: Súčasné problémy vyučovania chémie v základných školách a gymnáziách. Biológia, Ekológia, Chémia, č. 1, s. 2 - 5.
14. LAVICKÝ, T.: Didaktické testy zo všeobecnej chémie pre stredné školy. Prešov, MC 1997, s. 65.
15. MELICHERČÍK, M., RUŽIČKA, I., TOMEČEK, O., DAXNEROVÁ, O., GAJDOŠOVÁ, M., LICHVÁROVÁ, M.: Súčasné problémy vyučovania chémie na ZŠ. Zborník príspevkov a riešenia grantovej úlohy. Banská Bystrica, UMB 1997.
16. TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava, MC 1997.
17. Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. Bratislava, MŠ SR 1996.
18. GANAJOVÁ, M., GIBALOVÁ, I., MŰLLEROVÁ, V.: Téma Voda v chémii každodenného života. Chémia, č 14, 2000, s. 24 - 32.Literatúra k téme: "KYSELINY A ZÁSADY BEŽNÉHO ŽIVOTA"


1. KREDÁTUSOVÁ, M. 2003. Voda z hľadiska využitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe chémie : Rigorózna práca. Košice : Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika.
2. BRESTENSKÁ, B., NAGY, T.: Implementácia IKT do vyučovania chémie na ZŠ a SŠ. Bratislava : Katedra didaktiky prírodných vied, Prírodovedeckej fakulty UK, 2001.
3. http://www.infovek.sk
4. http://kekule.science.upjs.sk
5. MÜLLEROVÁ, V. 1999. Návrh učebného textu pre chémiu ZŠ k téme voda z hľadiska požiadaviek na chémiu bežného života : Záverečná práca k 2. kvalifikačnej skúške. Košice : Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika.
6. GAŽO, J. a kol.: Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydanie. Bratislava : Alfa, 1978.
7. BECKER, R., OBENDRAUF, V., FÜRNSTAHL, H., WOLFBAUER, M.: Chemie heute 4. Linz : Veritas - Verlag, 1995.
8. KOTLÍK, B., RŮŽIČKOVÁ, K.: Chémia v kocke 1 (Pre stredné školy - všeobecná a anorganická chémia výpočty v chemickom odbore). Brno : ART AREA, 2002.
9. LUDICK, L., DOPLER, K., HINTERBUCHINGER, P., REITINGER, K.: Begegnung mit Chemie 4. Linz : Veritas - Verlag, 1991.
10. http://www.automat.sk
11. SILNÝ, P., BRESTENSKÁ, B.: Prehľad chémie 1 - Všeobecná chémia. 2. vydanie. Bratislava : SNP, 2000.
12. HNÁT, I.: Chystáte sa na maturitu? Chémia. Nitra : Enigma, 1995.
13. KOTLÍK, B., RŮŽIČKOVÁ, K.: Chémia v kocke II (Pre stredné školy - organická chémia a biochémia). Brno : ART AREA, 2002.
14. HRNČIAR, P.: Organická chémia. Bratislava : UK, 1997.
15. http://drink.webpark.sk
16. http://www.main.cz
17. http://www.cartage.org.lbLiteratúra k téme: "CHÉMIA NÁS ŽIVÍ"


1. http://www.infovek.sk
2. ZÁHRADNÍK, P., KOLLÁROVÁ, M.: Prehľad chémie 2. Bratislava, SPN, 1997
3. VELIKANIČ, A., ŠRAMKO T.: Chemická čítanka pre základné školy. Bratislava, SPN 1991, 207 s
4. ČÁRSKY, J. a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázia. Bratislava, SPN, 1992
5. RAJENDRAN, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 2/49, 36-37 (2000)
6. BOHÁČ, I.: Cvičenia z biolóie pre 1. ročník gymnázií. Bratislava, SPN, 1984
7. CD-nosič "Chemische Experimente mit Supermarktprodukten. Inštitút analytickej chémie Technickej Univerzity v Clausthale (Rakúsko).
8. RAJENDRAN, N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften - Chemie, 3/49, 37-39 (2000)
9. WAGNER, W.: Experimentelle Lebensmittelchemie im Unterricht. Universität Bayreuth, 1999
10. Kol.: Lékařská chemie a biochemie. Praktikum. Praha, Avicenum Osveta, 1991
11. http://kekule.science.upjs.sk/chemia/index.htm (marec 2002)
12. MUSIL, J., NOVÁKOVÁ, O.: Biochemie v obrazech a schématech. Praha, Avicenum, 1990