KATEDRA CHÉMIE
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA

TAJOVSKÉHO 40 BANSKÁ BYSTRICAPOZVÁNKA        Ústav chémie PF UPJŠ v Košiciach a Katedra chémie FPV UMB v Banskej Bystrici pripravili projekt KEGA "Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej vzdelávacej technológie".
        Hlavným cieľom projektu je poskytnúť učiteľom chémie základných škôl poznatky o chémii bežného života a možnostiach ich konkrétneho zaradenia do výučby dištančnou formou. V rámci tohto dvojsemestrálneho kurzu v období január - december 2004 získajú účastníci poznatky o chémii bežného života u nás a v zahraničí, chémii výživy a chémii vody, pôdy a vzduchu a to dištančnou formou. Tieto poznatky môžu učitelia využiť v rámci celej výučby chémie.
        V rámci projektu budú vytvorené písomné materiály pre prácu s učebnými textami, úlohami, pracovnými listami, kartotékami pokusov nevyhnutné pre túto vzdelávaciu formu, ďalej výučbové materiály budú prezentované na www-stránkach ako hypertexty a multimediálne prednášky a budú vytvorené CD-Romy k uvedenej problematike.
        Absolventi kurzu získajú certifikát akreditovaného kurzu Chémia bežného života a získajú poznatky, ktoré môžu zúročiť pri tvorbe kvalifikačných a rigoróznych prác.
        Pripravené materiály, CD, kartotéky pokusov získajú účastníci zdarma vďaka podpore ministerstva školstva, hoci v krajinách EU je takáto forma vzdelávania spoplatňovaná.

        Prvé stretnutie záujemncov o Ďalšie vzdelávanie učiteľov sa podľa bydliska záujemcov uskutoční v Košiciach alebo Banskej Bystrici na základe zaslanej prihlášky.

Garantmi vzdelávania sú:
 • Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 • RNDr. Mária Lichvárová, PhD. - Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

 • Organizačné pokyny:
  Svoj záujem o vzdelávanie potvrďte obratom zaslaním prihlášky na adresu:
  doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
  Ústav chemických vied PF UPJŠ
  Moyzesova 11, 040 01 Košice
  v Košiciach   20.10.2003

  doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
  koordinátorka projektu Klub učiteľov chémie


  P R I H L Á Š K A

  Na kurz "Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej vzdelávacej technológie"  Priezvisko, meno, titul, aprobácia:
  Adresa školy:

  Tel.:
  E-mail:


  V ........................... dňa ....................

  .........................................................
  podpis