Názov projektu

Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej vzdelávacej technológieRiešiteľ projektu:Pracovisko riešiteľa projektu:
Doc. RNDr. MÁRIA GANAJOVÁ, CSc.Univerzita P.J.Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chémie
Zástupca spolupracujúceho pracoviska:Pracovisko spolupracujúceho na projekte:
RNDr. MÁRIA LICHVÁROVÁ, PhD.Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie


        Hlavným cieľom projektu je poskytnúť učiteľom chémie základných škôl poznatky o chémii bežného života a možnostiach ich konkrétneho zaradenia do výučby dištančnou formou. V rámci tohto dvojsemestrálneho kurzu získajú účastníci poznatky o chémii bežného života u nás a v zahraničí, chémii výživy a chémii vody, pôdy a vzduchu a to prostredníctvom internetu a multimediálnej výučby. Chémia bežného života sa prelína celým učivom chémie základnej školy a je aj samostatným tematickým celkom.