O Klube učiteľov chémie

       Na základe úspešného schválenia projektu Klub učiteľov chémie v rámci Nadácie Jana Husa vzniká od školského roka 2002/2003 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika Klub učiteľov chémie (KUCH) - neformálne združenie učiteľov chémie stredných a základných škôl a učiteľov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorí sa podieľajú na príprave budúcich učiteľov a odborníkov chémie.

       Projekt Klub učiteľov chémie je v školskom roku 2005/2006 financovaný s podporou Európskeho socialného fondu.

1. Členstvo
       Členstvo v klube je otvorené pre učiteľov chémie, ktorí sa chcú aktívne vzdelávať a podieľať sa na činnosti klubu a na napĺňaní jeho programu.

2. Ciele
 • Poskytnúť poznatky o nových trendoch výučby chémie učiteľom chémie základných a stredných škôl východoslovenského a stredoslovenského kraja. Každý z workshopov bude zameraný na jednu oblasť v súlade s požiadavkami krajín Európskej Únie - tzv. aktuálne vyučovanie chémie, ktoré je určené nasledovnými znakmi: - orientácia chemickej výučby na prax, - aktuálna experimentálna výučba, - mnohotvárnosť spôsobov vyučovania, - využívanie počítačov a internetu vo výučbe.
 • 3. Plán a popis činnosti
          Ťažiskovou realizačnou formou Klubu učiteľov chémie budú celodenné stretnutia - workshopy pre učiteľov chémie základných a stredných škôl.
         Workshopy budú realizované nasledovnými formami: prednáška, seminár, samostatná práca s počítačom, chemické experimenty.
         Časť výučby bude realizovaná dištančnou formou.
         Každý účastník obdrží v súlade s obsahom workshopu metodický materiál, či CD disk.

  Časový harmonogram stretnutí KUCH v školskom roku 2005/2006

  21. 10. 2005
  prezenčné stretnutie
  Informačno - komunikačné technológie vo výučbe chémie
  24. 11. 2005
  dištančné štúdium
  Informačno - komunikačné technológie vo výučbe chémie
  16. 12. 2005
  prezenčné stretnutie
  27. 1. 2006
  dištančné štúdium
  23. 2. 2006
  prezenčné stretnutie
  31. 3. 2006
  dištančné štúdium
  27. 4. 2006
  prezenčné stretnutie
  26. 5. 2006
  prezenčné stretnutie

  4. Zverejňovanie aktivít Klubu učiteľov chémie
         Podrobné informácie o činnosti KUCH budú zverejnené na www stránke fakulty http://kekule.science.upjs.sk a distribuované členom KUCH prostredníctvom elektronickej pošty.

  5. Prihlásenie sa do klubu
         Prihlásiť sa do Klubu učiteľov chémie je možné na adrese:kuklova@upjs.sk