PROGRAM CHÉMIA OKOLO NÁS

Mária Lichvárová

       Program Chémia okolo nás je multimédiálny program, ktorého cieľom je sprístupniť a rozšíriť poznatky svojich používateľov o takých témach, ako je voda, pôda a vzduch. V environmentálnom ponímaní svojim obsahom umožňuje prístup k množstvu pojmov a aktuálnych poznatkov o Slovensku k daným témam. Je určený žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, učiteľom chémie, biológie a ekológie, ale vzhľadom na aktuálnosť problematiky aj širokej používateľskej verejnosti. Práca s programom je jednoduchá, nevyžaduje od používateľa osobitné vedomosti ani zručnosti pri práci s počítačom.
       Obsah programu je zameraný na environmentálne vzdelávanie a výchovu, na chémiu každodenného života, popisuje javy, ktoré denne pozorujeme, ale neuvedomujeme si ich spojitosť s chémiou, s ochranou vlastného zdravia a životného prostredia. V programe je zreteľný fakt, že neobsahuje, alebo len vo veľmi malej miere, chemické vzorce a chemické rovnice.
       Je typom interaktívneho multimediálneho programu, ktorý na komunikáciu s používateľom využíva texty, grafy, tabuľky, mapy a obrázky, ktoré majú informatívny a motivačný charakter. Všetky tiež uvádzajú aktuálne poznatky o Slovensku. Výhodou multimédia, ktoré informácie sprostredkuje pomocou počítača je to, že umožňuje používateľovi zúčastniť sa tohto sprostredkovania interaktívne, to znamená, že môžeme zasahovať do priebehu multimediálneho programu. Tým sa dá jednotlivým používateľom optimálne zohľadniť výber informácií a čas potrebný na ich vnímanie. Používateľ sa môže podľa vlastnej potreby vrátiť k jednotlivým informáciám viackrát, môže postupovať vlastným tempom a tak zvýšiť účinnosť prijímania informácií.
       Multimediálny program Chémia okolo nás tvoria v podstate tri výučbové programy Voda, Pôda, Vzduch.


       Ku každému výučbovému programu je pripravený testovací program s výberom počtu úloh s voľbou odpovede a kvantitatívnym vyhodnotením úspešnosti testovaného a jednoduché experimenty.
       Štruktúra jednotlivých programov je rovnaká. Skladá sa z piatich častí: Učebné texty, Otázky a úlohy, Experimenty, Literatúra, Nápoveda.
       Učebný text v programe Voda tvorí: úvod, vlastnosti vody, delenie vôd podľa pôvodu, delenie vôd podľa použitia, úprava vody, čistenie odpadových vôd. V úvode sa nachádzajú základné poznatky o vode, o jej využití, o hydrosfére a časť o priamom i nepriamom vplyve človeka na vodstvo. Vo vlastnostiach vody je uvedená štruktúra, hustota, viskozita, povrchové napätie, voda ako rozpúšťadlo, autoprotolýza vody a tvrdosť vody.
Pri delení vôd sú uvedené:


       Značná pozornosť je venovaná úprave vody, mechanickému, fyzikálno-chemickému a biologickému čisteniu vôd.
       Učebný text v programe Pôda obsahuje: úvod, zloženie a vlastnosti pôdy, typy pôdy, znečistenie pôdy, čistenie pôdy, ochrana pôdy. V úvode sú uvedené fakty o pôde Slovenska, hľadiská a úlohy pôdy v životnom prostredí ako aj hlavné negatívne faktory ovplyvňujúce poľnohospodársku pôdu a environmentálne funkcie pôd.


       Časť, zloženie a vlastnosti pôdy obsahuje materiálne a chemické zloženie pôdy ako aj poznatky o procesoch prebiehajúcich v pôde. Z vlastností pôdy je obsah zameraný na úrodnosť pôdy, na druhy a vlastnosti pôdy podľa pH hodnoty a na niektoré fyzikálne charakteristiky pôdy. Horizonty a typy pôdy sú obsahom ďalšej časti.
       Učebný text v programe Vzduch obsahuje okrem úvodu aj zloženie vzduchu, rozdelenie atmosféry, znečistenia ovzdušia, ochrana ovzdušia.
       V časti znečistenie ovzdušia sú vysvetlené pojmy emisie a imisie, umelé a prírodné zdroje znečisťovania ovzdušia ako aj produkované znečisteniny. Veľmi cennými pre všetkých používateľov tohoto multimediálneho programu sú prijateľným spôsobom podané základné informácie a vysvetlenia javov v problematike skleníkových plynov, kyslých dažďov, ozónu a smogu.       Hlavný znečisťovatelia ovzdušia na Slovensku: energetika, doprava a priemysel; monitorovanie kvality ovzdušia u nás; ako aj najväčší znečisťovatelia ovzdušia v rámci chemického priemyslu sú uvedený v časti ochrana ovzdušia.
       Experiment, ako motivujúci prostriedok v každom prírodovednom vzdelávaní a teda aj environmentálnom, je nenahraditeľný. Preto ku každej téme sú uvedené jednoduché experimenty, ktoré môžu poslúžiť ako návody ku experimentálnej práci. Štruktúra každého návodu je rovnaká, obohatená v niektorých prípadoch o názorné obrázky.
       Použitá literatúra je uvedená v časti Literatúra. Základné informácie o programe a o ovládaní a práci s programom sú uvedené v časti Nápoveda.
       Využitie uvedeného multimédia žiakom i učiteľom je veľmi rôznorodé. Široké uplatnenie nájde vo výchovno-vzdelávacom procese, v domácej príprave učiteľa i žiaka aj na získanie aktuálnych poznatkov z danej problematiky pre používateľskú verejnosť. Tieto výučbové programy môžu pomôcť každému používateľovi zorientovať sa v základných environmentálnych problémoch. Veľké uplatnenie nájde v rôznych formách dištančného vzdelávania a pri samoštúdiu. Preto ostáva na každom používateľovi, ako dokáže využiť nové materiálne prostriedky na zefektívnenie svojej práce.

Program Zaujímavé oxidačno-redukčné reakcie

       V spojení s témou redoxné reakcie sa ponúka veľké množstvo námetov na experimentálnu činnosť. Naskytá sa príležitosť využiť a zdôrazniť metódu pre chémiu špecifickú a typickú - experiment. Elektronické médium Zaujímavé oxidačno-redukčné reakcie obsahuje 23 experimentov z danej problematiky.
       Pri výbere pokusov bol zohľadnený fakt, že pokusy sú rozmanité vzhľadom na priebeh, výsledný efekt, ako aj na súvis s každodenným životom. Pokusy sa líšia náročnosťou na použité chemikálie, pomôcky, prípadne techniku realizácie.
       Ponuku experimentov vidíme na obrázku:       CD ROM je koncipovaný tak, že práca s ním a jeho ovládanie je veľmi jednoduché. Pri spracovaní jednotlivých experimentov bola zvolená jednotná formálna úprava a štruktúra členenia, aby bola lepšia a rýchlejšia manipulácia. Položky u všetkých pokusov sú rovnaké: pomôcky, chemikálie, príprava roztokov, pracovný postup, princíp, poznámky, zaradenie pokusu. Niektoré pokusy majú aj dynamickú sekvenciu.
       Aplikácia sa ovláda myšou prípadne aj klávesnicou. Kliknutím na ikonku "Info" dostaneme informácie o aplikácií a jej ovládaní. Kliknutím na názov pokusu v hlavnom menu sa otvorí stránka vybraného pokusu s jeho názvom a s názvami položiek: pomôcky, chemikálie, príprava roztokov a pracovný postup.
       Kliknutím ľavým tlačidlom myši alebo stlačením niektorého klávesu na klávesnici (okrem ESC) sa postupne začnú položky dopĺňať. Klikaním myši sa postupne odvíjajú zmeny tak ako v reálnom pokuse. Farebne sú zvýraznené podstatné javy a zmeny v reakciách.Ďalšia stránka obsahuje zhrnutý princíp reakcie.
Ukážka z pokusu v podobe videa spracovaného do elektronickej podoby.Video možno spustiť kliknutím na jeho obrázok.
       Využitie tohoto elektronického média je viacúčelové , určené pre žiakov základných a stredných škôl. Učiteľ ho môže použiť v rôznych fázach vyučovania. Rovnako vhodne sa dá využiť na motiváciu žiakov, ako aj v spojitosti s vysvetľovaním učiva redoxných reakcií na zvýšenie názornosti. Zaujímavé je uplatnenie média ako didaktických a metodických návodov na realizáciu jednotlivých pokusov. Na školách so zlým materiálno-technickým vybavením môže toto médium poslúžiť ako pokusy simulované počítačom, kde žiak má možnosť pokus aspoň vidieť.

Program Chémia každodenného života

       Program Chémia každodenného života je multimediálny program, zameraný na jednoduché chemické experimenty, ktoré sa dajú realizovať alebo v náhradných zariadeniach (nachádzajúcich sa v domácnosti), alebo s laboratórnymi pomôckami. Ako chemikálie sú využité bežne dostupné látky používané v domácnosti, ako napr.: prášky na pranie, mydlá, kuchynská soľ, salajka, ovocie a pod. Cieľom tohto programu je poskytnúť žiakom, študentom a učiteľom návody na jednoduché domáce žiacke pokusy; ukázať im ich realizáciu; rozšíriť obzor o chemických látkach používaných v každodennom živote, ich vlastnostiach, manipulácií s nimi a poskytnúť informácie o chemických dejoch prebiehajúcich pri realizácii daných experimentov.       Práca s programom je veľmi jednoduchá, nevyžaduje od používateľa osobitné vedomosti ani zručnosti pri práci s počítačom.
       Obsah programu je rozdelený na dve časti: Domáce pokusy a Školské pokusy. Obidve časti obsahujú návody a realizáciu pokusov z tých istých tematických okruhov, len využitie potrebných pomôcok na ich realizáciu je odlišné. Štruktúra oboch častí je rovnaká. V pozadí každej z nich je prostredie, ktoré uvedie používateľa do domácnosti, resp. chemického laboratória.       Na CD-ROMe sú spracované pokusy z chémie každodenného života z nasledujúcich tém: dôkaz vitamínu C, dôkaz škrobu, pracie prostriedky, sóda na pranie, amoniaková fontánka, alkoholové kvasenie, kuchynská soľ, mydlá.
       Štruktúra jednotlivých návodov je rovnaká. Po kliknutí na aktívne tlačítko s názvom príslušného pokusu sa používateľovi otvorí schránka so zoznamom možností: pomôcky, chemikálie, postup, princíp, poznámky, videoklip, fotografie. U niektorých pokusov možno nájsť aj prípravu roztokov, resp. prípravu jodidoškrobového papierika.       Kliknutím na jednotlivé položky schémy sa používateľovi otvorí hárok karisbloku, na ktorom sa zobrazia zvolené údaje. V položke Princíp je uvedená chemická podstata pokusu, doplnená o jednoduché zápisy chemických rovníc alebo reakčných schém a vzorce. V Poznámkach sa môže používateľ oboznámiť, napr. s bezpečnosťou pri realizácii daného pokusu, o jeho náročnosti, či alternatívach potrebných chemikálií a pomôcok na jeho realizáciu.
       Súčasťou multimediálneho programu v časti Školské pokusy je pri každom pokuse navyše aktívne tlačítko s označením Zaradenie. Jeho aktiváciou sa zobrazí stránka, v ktorej sa dočítate o možnosti zaradenia daného pokusu do vyučovacieho procesu. Pokusy obsahujú fotografie a ozvučený videoklip, ktorý zachytáva priebeh celého pokusu. Práve ozvučený videoklip umožňuje široké využitie daného multimediálneho programu aj ako náhradu za samotnú realizáciu daného experimentu.
       Využitie uvedeného multimédia žiakmi i učiteľmi je veľmi rôznorodé. Široké uplatnenie nájde vo výchovno - vzdelávacom procese, v domácej príprave učiteľa i žiaka, pri výbere vhodných experimentov k oblasti chémie každodenného života. Učiteľ ho môže využiť ako zdroj návodov pre žiakov na domáce jednoduché experimenty. Nenahraditeľné využitie tento program určite nájde v záujmových chemických krúžkoch. Tento program môže pomôcť učiteľovi zefektívniť výučbu chémie, motivovať žiakov k učeniu sa chémie z vlastnej potreby, rozšíriť a podnietiť záujem o chémiu ako vedu nevyhnutnú pre každodenný život každého človeka.