CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Ekológia a ekonómia

 

 

typ programu
určenie programu
cieľ programu
 
 
 
základné poznatky sprístupňované v programe
 
 
využiteľná forma programu
obsahová stránka
 
 
hodnotenie programu podľa systému EpaSoft
poznámky
autor programu

 


 

Typ programu: 

Program na samostatné vzdelávanie

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Určenie programu: 

Základné školy, gymnázia, stredné školy, vysoké školy s prírodovedným zameraním (chémia, fyzika, biológia)

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Cieľ programu: 

Objasnenie pojmov súvisiacich so životným prostredím.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Základné poznatky sprístupňované  v programe:

Životné prostredie, znečisťovanie životného prostredia, politika prístupu k životnému prostrediu, ochrana životného prostredia, odpady.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Využiteľná forma programu: 

Objasňovanie a  upevňovanie  nových poznatkov formou dialógu študent-počítač
 

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Obsahová stránka:

Program Ekológia a ekonómia  pozostáva z piatich častí:
 

1. Vzduch - v tejto časti sa upevňujú  a overujú základné poznatky týkajúce sa  zloženia vzduchu, znečistenia vzduchu, katalyzátorov, emisií, ozónovej diery, kyslých dažďov. Komunikácia pozostáva z otázky, ktorú položí počítač, odpovede používateľa a komentára, ktorý podáva počítač k odpovedi spolu s doplňujúcimi informáciami.
2. Energia - v  tejto  časti  programu  sa  upevňujú  a  overujú poznatky druhoch energií (napr. slnečnej, lektrickej, jadrovej, ...), o premenách energie na iné formy energie, o šetrení s energiou. 
3. Odpad - táto časť programu upevňuje a overuje poznatky o pôvode odpadov, spracovaní odpadov (napr. triedenie, kompostovanie, spaľovanie), recyklizácii, ...

4. Voda - táto kapitola sa zaoberá vysvetlením pojmov pitná voda, spotreba vody, čističky vôd, klasifikácia čistoty vody.
5. Hluk - v poslednej kapitole sú odpovede na otázky, čo je to hluk, aký má vplyv na zdravie človeka, aké opatrenia sa používajú na zníženie hluu v životnom prostredí.

Všetky kapitoly sú obohatené o množstvo obrázkov a grafov, ale na animácie je tento program chudobnejší. Počas priebehu programu sa za správne odpovede udeľujú body a pred ukončením programu dostane používateľ "Certifikát".

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Hodnotenie programu pomocou Systému EpaSoft:

Z hodnotenia pomocou systému EpaSoft vyplynulo, že program Ekológia a ekonómia je veľmi dobrý pre samostatnú činnosť žiakov. Žiak môže postupovať vlastným tempom, môže kedykoľvek program ukončiť. Program obsahuje nápovedu a lexikón pojmov, s ktorými sa počas priebehu programu pracuje. Z hľadiska učiteľa nie je možné program upravovať ani vstupovať do priebehu programu, a takisto učiteľ nemôže dodatočne skontrolovať, čo žiak z danej problematiky v programe vedel a čo nevedel. Nedoporučujem využitie celého programu naraz, ale skôr po častiach (kapitolách), pretože program obsahuje veľké množstvo informácií, čo je veľmi náročné na čas i na sústredenie žiakov.
(Hodnotice tabuľky systému Epasoft)

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Poznámky:

Tento výučbový  program je v nemeckom jazyku. Nájde teda využitie v  triedach s vyučovacím jazykom nemeckým a zároveň akceptuje požiadavku uplatnenia  medzipredmetových vzťahov.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Autor programu:

 

            Arbeitsgemeindschaft
            Wirtschaft und Schule
            Wiedner Hauptstr. 63
            Postfach 109
            1045 Wien
            Rakúsko

[ obsah k aktuálnemu programu

Posledná aktualizácia: 21.08.2000