CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

Elektrolýza

 

typ programu
určenie programu
cieľ programu
základné poznatky sprístupňované v programe
využiteľná forma programu
obsahová stránka
hodnotenie programu podľa Huberových vzorcov
poznámky
autor programu 

Typ programu: 

Program na precvičovanie, upevňovanie a skúšanie učiva s prvkami adaptívno - dialógového režimu.

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Určenie programu: 

2. a 4. ročník gymnázia, stredné školy, vysoké školy s prírodovedným zameraním (chémia, fyzika)

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Cieľ programu: 

Upevnenie podstaty elektrolýzy a podstaty chemických dejov prebiehajúcich pri elektrolýze taveniny a roztoku NaCl.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Základné poznatky sprístupňované  v programe:

elektrolyzér,  elektróda, katóda,  anóda, elektrolyt, deje a reakcie prebiehajúce na elektródach  (oxidácia, redukcia),  časticové zloženie taveniny NaCl a roztoku NaCl

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Využiteľná forma programu: 

- precvičovanie  a  upevňovanie  poznatkov formou dialógu študent-počítač
- overovanie a skúšanie osvojených poznatkov

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Obsahová stránka:

Program Elektrolýza pozostáva z troch častí:

  1. O elektrolýze všeobecne - v tejto časti sa upevňujú  a overujú základné poznatky týkajúce sa  elektrolýzy ako elektrolyzér,  kladná elektróda, záporná elektróda, anóda, katóda, poznatky o elektrickom prúde prechádzajúcom elektrolytom a smere pohybu iónov v elektrolyte formou dialógu (otázka - odpoveď).
  2. Elektrolýza taveniny NaCl - v  tejto  časti  programu  sa  upevňujú  a  overujú poznatky o elektrolýze  taveniny NaCl.  Základnými poznatkami  sú: častice prítomné   v  tavenine   NaCl,  deje   prebiehajúce  na   kladnej elektróde-anóde a na zápornej elektróde-katóde.
  3. Elektrolýza roztoku NaCl - táto časť programu upevňuje a overuje poznatky o elektrolýze vodného  roztoku  NaCl.  Konkrétne  sleduje  osvojenie  poznatkov o časticiach prítomných vo vodnom  roztoku NaCl, dejoch prebiehajúcich na kladnej elektróde-anóde a zápornej elektróde-katóde. Obsahuje aj  otázky zamerané na  dďkaz prítomnosti NaOH  použitím indikátora  fenolftaleínu a  na dôkaz  Cl2 použitím jódškrobového indikátora (pri týchto otázkach je využitá animácia a znázornenie farebných zmien pri dďkaze produktov elektrolýzy).
[ obsah k aktuálnemu programu ]

Hodnotenie programu podľa Huberových vzorcov:

Pri overovaní  sa využili metódu  G. Hubera, ktorá  spočíva v overovaní programov podľa schémy pretest-program-posttest. Výsledky overovania programu Elektrolýza podľa Huberových vzorcov ukázali, že na  konci učenia sa z programu  zvládlo nad 75% učiva viac ako 78% študentov, u  programu Galvanické články zvládlo nad 75%  učiva   8O%  študentov.  Uvedené   hodnoty  sú  porovnateľné s výsledkami, ku ktorým došiel pri svojich výskumoch G.Hubert.  Z odpovedí na otázky dotazníka,  ktorý sme dali študentom po práci s programami vyplynulo,  že študenti oceňovali predovšetkým simuláciu chemických  dejov a jednoduchosť programov,  čo sa týka didaktického sprístupnenia poznatkov i práce s nimi.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Poznámky:

Tento výučbový  program bol preložený  do anglického jazyka. Nájde teda využitie aj v  triedach s vyučovacím jazykom anglickým a zároveň akceptuje požiadavku uplatnenia  medzipredmetových vzťahov.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Autor programu:

Autorom programu je Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
V prípade záujmu o program sa obrátte na adresu ganajova@kosice.upjs.sk

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Posledná aktualizácia: 21.08.2000