Projektové vyučovanie v chémii

Ukážky výstupov projektových prác žiakov, ktorí sa pod vedením ich učiteľov zúčastnili riešenia projektov
KEGA č. 3/3004/05, LPP 0131-06 a KEGA č. 3/6301/08.

Projektové práce na tému Vzduch

 Stanovenie prítomnosti ozónu v ovzduší pomocou detekčných prúžkov

Projektové práce na tému Voda

 Kvalita vody v riekach Dunaj, Morava, v ich sútoku a v potoku Vydrica v meste Bratislava
 Vieš, čo piješ?
 Kyslé zrážky a ich vplyv na život v Košiciach

Projektové práce na tému Chémia prírodných látok, potraviny a zdravie

 Zdravá škola - žiadna kola
 Nastanú medové časy?
 Mlieko
 Mlieko - emulzia zdravia  (video)

Projektové práce na tému Energia a jej zdroje

 Naladí sa modrá planéta na zelenú vlnu?
 Načerpajte mi bionaftu, prosím!  (video)
 Biopalivá ako možná náhrada fosílnych palív. Perspektívy a riziká!

Projektové práce na tému Odpady a recyklácia

 Môže za to spaľovňa?
 Recyklovať, či zahodiť?
 Problém odstraňovania odpadu a recyklácia ako jedno z riešení.