CD nosič "Chémia v kuchyni"
Autori: RNDr. Ivana Dunčková, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Zdenka Hertelyová

Obsahová stránka CD nosiča:CD nosič svojim obsahom približuje a objasňuje chemickú podstatu látok, ktoré sú súčasťou našej potravy. Na spojitosť javov pozorovaných v kuchyni s ich chemickou podstatou upozorňuje prostredníctvom súboru navzájom sa dopĺňajúcich a prelínajúcich webových stránok zaujímavých predovšetkým z hľadiska chémie každodenného života.
Základné poznatky sprístupňované v programe:
 • bielkoviny, aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerálne látky, voda,
 • kyseliny a zásady využívané v kuchyni.
 • Pri spracovávaní informácií, ktoré sú obsahom CD nosiča, sme vychádzali z najnovších poznatkov získaných zo spolupráce s rakúskymi chemikmi Dr. Viktorom Obendraufom (Pedagogická Akadémia Graz), Dr. Ralfom Beckerom (Technická Univerzita Viedeň) a Prof. Mag. Walterom Wagnerom (Univerzita Bayreuth).
  CD nosič "Chémia v kuchyni" môže učiteľ chémie využiť pri výučbe tematického celku Chémia bežného života, v rámci rozširujúceho učiva vybraných tém a taktiež ako materiál poskytujúci žiakom námety pri samostatnej práci k témam týkajúcich sa chémie výživy.


  V prípade Vášho záujmu o CD "Chémia v kuchyni" kontaktujte sa e-mailom na adrese: ganajova@kosice.upjs.sk
  CD "Počítačom podporovaná výučba"
  Autor: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

  Zoznam programov, ktoré sú obsahom CD "Počítačom podporovaná výučba:"
 • Školský informačný servis ŠIS (http://kekule.science.upjs.sk),
 • Galvanické články (Elektródový potenciál, Beketovov rad, Galvanické články),
 • Zaujímavé pokusy (..., Modrá fontána, Salónne bengálske ohne, Farebná šumienka, Morský ježko, ...),
 • Testy (Testy pre ZŠ a Gymnázia, Databáza úloh pre ZŠ a Gymnázia, ...),
 • Chemie Baukasten (..., Kovy, pH-hodnota, Periodický systém - hra, ...),
 • Chemický dej (Databáza otázok textového charakteru - Termochémia, Redoxný dej, ... , Databáza otázok v grafickom režime - Termochémia, Chemická kinetika, ... , Didaktický test),
 • Sprievodca po Internete a Školskom informačnom servise pre učiteľa chémie (..., Internet ako prostriedok vzdelávania, Internet a jeho služby pre účastnikov, Dôležité adresy internetových chemických zdrojov, ...).


 • V prípade Vášho záujmu o CD "Počítačom podporovaná výučba" kontaktujte sa e-mailom na adrese: ganajova@kosice.upjs.sk
  Životné prostredie a chemické pokusy
  Autori: Dr. Viktor Obendrauf, Dr. Ralf Becker, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

  Výučbový materiál Životné prostredie a chemické pokusy sprístupňuje jednoduché chemické pokusy, ktorých autormi sú rakúski chemici Dr. Viktor Obendrauf a Dr. Ralf Becker, vzhľadom k materiálnym podmienkam na Slovensku.
  Pokusy sú spracované do dvoch častí:
 • Príprava plynov v jednoduchom vyvíjači plynov
 • Vodík
 • Kyslík
 • Chlór
 • Oxid uhličitý
 • Chlorovodík
 • Oxid siričitý
 • Amoniak
 • Sulfán
 • Metán
 • Etín
 • Oxid uhoľnatý
 • Myšlienka prípravy plynov v tzv. jednoduchom vyvíjači plynov rozpracovaná hlavne Dr. Viktorom Obendraufom dokonale rieši dnešné problémy slovenských škôl: pokusy vyžadujú minimálne množstvo chemikálii (finančné hľadisko) a vytvorením uzavretých systémov v striekačkách nevyžadujú použitie digestorov (finančné a bezpečnostné hľadisko). Zároveň sú časovo nenáročné, čo umožňuje ich využitie v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny.
 • Jednoduché chemické pokusy a životné prostredie
 • Bezfarebný rum a malinová šťava - adsorpcia
 • Elektrolýza vody
 • Kyseliny a zásady v každodennom živote a laboratóriu
 • Uhličitany v prírode a domácnosti
 • Oxid uhličitý - oxidačný produkt spaľovania
 • Stavebné materiály: vápno, malta, betón, sadra
 • Hnojivá
 • Alkoholové kvasenie
 • Jednoduchá destilácia rumu
 • Zníženie teploty varu
 • Estery mastných kyselín v potravinách
 • Získavanie kyseliny acetylsalicylovej z acylpyrínu (aspirínu)
 • Vitamíny, voňavé látky, minerálne látky
 • Mydlá
 • Moderné pracie prostriedky - zloženie
 • Plasty - syntézy
 • Poznávanie plastov
 • Obsahom tejto časti je sprístupnenie jednoduchých chemických pokusov, ktoré vychádzajú zo surovín či produktov každodenného života, a ktoré sú na Slovensku málo známe.


  V prípade Vášho záujmu o výučbový materiál "Životné prostredie a chemické pokusy" kontaktujte sa e-mailom na adrese: ganajova@kosice.upjs.sk
  Chémia dnes
  Autori: Dr. Viktor Obendrauf, Dr. Ralf Becker, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

  Výučbový materiál "Chémia dnes" bol vypracovaný v spolupráci s Dr. Ralfom Beckerom z Technickej Univerzity Viedeň a s Dr. Viktorom Obendraufom z Pedagogickej Akadémie v Grazi v rámci projektu "Neue Unterrichtsformen und -verfahren im Chemieunterricht."
  Obsahom sú nasledovné témy:
 • Voda (..., Obeh vody, Anomálie vody, Voda ako rozpúšťadlo, Kyslé dažde, ...),
 • Vzduch (..., Vlastnosti vzduchu, Dusík, Kyslík - vlastnosti, dôkaz, príprava, dýchanie, Skleníkový efekt, ...),
 • Pôda (..., Vznik, zloženie, vlastnosti pôdy, ...),
 • Kyseliny a zásady v každodennom živote (..., Kyselina - chlorovodíková, sírová, dusičná, ..., Hydroxid sodný, vápenatý, Neutralizácia, ...),
 • Prírodné látky možno pripraviť (..., Soľ - "biele zlato", Chlór, Sóda, ...).


 • V prípade Vášho záujmu o výučbový materiál "Chémia dnes" kontaktujte sa e-mailom na adrese: ganajova@kosice.upjs.sk