Charakteristika projektu

 
    Hlavným cieľom projektu KEGA č. 3/3004/05 Nové technológie vo výučbe chémie a biológie u žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju je uskutočniť vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom nových technológií vo výučbe a mimoškolskej činnosti.
    Vzdelávanie bude uskutočňované dištančnou formou na báze laboratória. Po obsahovej stránke je členené na 2 časti: 
 
1.Chémia výživy 
2.Chémia životného prostredia. 
 
    Z hľadiska štruktúry sú jednotlivé témy usporiadané do nasledovných častí: Teoretické poznatky k danej téme a Chemické experimenty – tieto sú rozdelené na domáce a školské. Školské je možno uskutočňovať prostredníctvom monitorovacieho kufríka, ktorý sme sami vyvinuli. Kufrík predstavuje prvok mobilnej analytiky, nakoľko umožňuje stanovenie parametrov priamo na mieste odberu vzorky. Ďalej je možné uskutočňovať analýzu jednotlivých zložiek prostredníctvom testovacích súprav prístrojmi Fotometer MultiDirect a Systém RQflex 10 – Reflektometer.