Monitorovací Kufrík

 

    Monitorovací kufrík je zostavený pre rýchlu, jednoduchú analýzu parametrov 
potravín a je zložený z moderných pomôcok. Pomocou nich sa môžeme za 
krátky čas dozvedieť o prítomností niektorých látok v potravinách.  
     Monitorovací kufrík predstavuje prvok mobilnej analytiky, je variabilný, 
veľmi vhodný pre výučbu chémie a environmentalistiky na základných a 
stredných školách. Obsah je semikvantitatívny, môže byť zostavený podľa 
dohody odborníkov a individuálneho zváženia užívateľa.       
                                                     
    Sada jednoduchej mobilnej analytiky umožňuje uskutočniť jednoduché 
experimenty z chémie zdravej výživy priamo v teréne. Originálne 
usporiadanie monitorovacieho kufríka umožňuje rýchlu a správnu 
orientáciu v skúmanom probléme a správny výber monitorovacieho
 postupu, ako aj výber a fixáciu pojmov chémie. Súčasťou kufríka 
sú monitorovacie pomôcky, na ktoré naväzuje komplentná sada 
moderných pomôcok a zariadení, ktoré sú zostavené polyfunkčne.  

Testy obsiahnuté v kufríku využívajú tri skupiny metód:

·        kolorimetriu (reagenčnú, prístrojovú),

·        detekciu prúžkom,

·       titračné stanovenia odmeriavaním objemu činidla do bodu ekvivalencie.

Základná sada monitorovacieho 
kufríka umožňuje tieto stanovenia:

·         kolorimetrický test na stanovenie amoniakucelkového dusíka

·         kolorimetrický test na stanovenie hliníka

·         prúžky na detekciu ozónu v ovzduší

·         prúžky na detekciu dusičnanov/dusitanov

·         reagenčná kolorimetrická porovnávacia sada na stanovenie fosforečnanov

·         kolorimetrická porovnávacia sada na stanovenie chloridov

·         titračná sada pre stanovenie rozpusteného kyslíka

·         reagenčná sada pre stanovenie tvrdosti vody

·         detekcia ropných látokprúžkový test

·         meranie teploty vzorky

·         meranie kyslosti, zásaditosti vzorky

 

Jednotlivé parametrické testy sú v monitorovacom kufríku
 usporiadané prehľadne. K základnému vybaveniu sa dajú 
dokúpiť testy na sledovanie aj iných parametrov.