Zloženie  monitorovacieho  kufríka

Prúžky  na  detekciu  dusičnanov/dusitanov

Reagenčná kolorimetrická porovnávacia sada na stanovenie fosforečnanov

Kolorimetrická  porovnávacia  sada  na  stanovenie  chloridov

Reagenčná  sada  pre  stanovenie  tvrdosti  vody

Titračná  sada  pre  stanovenie  rozpusteného  kyslíka

Meranie  teploty  vzorky

pH indikátorový papierik