Nové trendy výučby chémie

OBSAH

1     INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE CHÉMIE

IKT V PRÁCI UČITEĽA CHÉMIE
           Mária Ganajová
MULTIMÉDIÁ VO VÝUČBE CHÉMIE
           Mária Ganajová, Marcela Slivková, Karl Hagenbuchner
PROGRAM CHÉMIA OKOLO NÁS
           Mária Lichvárová

2     CHÉMIA BEŽNÉHO ŽIVOTA

CHARAKTERISTIKA CHÉMIE KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA
           Mária Ganajová
BIOANORGANICKÁ CHÉMIA A VYUŽITIE JEJ POZNATKOV V PRAXI
           Mária Reháková
TOXIKOLÓGIA POTRAVINÁRSKA
           Katarína Györyová
KOZMETICKÁ CHÉMIA
           Miroslava Martinková
CHEMICKÉ POKUSY BEŽNÉHO ŽIVOTA
           Ivana Dunčková, Mária Ganajová

3     ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE V CHÉMII

PÔDA - ZÁKLADNÁ ZLOŽKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
           Danica Fazekašová
VODA
           Vasil Andruch


ZOZNAM AUTOROV