Časový harmonogram projektu
            Časový plán aktivít pre tímy

- Jún 2006

Prihlásenie sa do projektovej súťaže

- Júl – september 2006
Vzdelávanie žiakov na báze informačno - komunikačného chemicko-environmentálneho laboratória (IKCHEL), tvorba projektových tímov, tvorba konkrétnej štruktúry projektu. Nákup pomôcok – monitorovací kufrík, literatúra.
 
Samostatné štúdium žiakov, spracovanie literárnych údajov

- September – 15. november 2006
Zber vzoriek, ich analýza prostredníctvom monitorovacieho kufríka, vyhodnocovania údajov, uskutočňovanie exkurzií na Ústave chemických vied, Moyzesova 11, Košice

- 15. november – 15. máj 2007

Tvorba produktov – projektových prác, sumarizácia, vyhodnocovanie údajov do tabuľkového prehľadu, vyjadrenie vlastných názorov žiakov

- 15. máj 2007

Termín odoslania projektovej práce do projektovej súťaže na adresu:
  • doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
  • Ústav chemických vied
  • Moyzesova 11
  • 041 54 Košice
  •