Príklady tém projektových prác


Voda v mojom okolí, Vzduch v mojom okolí, Odpad a jeho recyklácia v mojom okolí, Ja a zdravá výživa, Produkty, ktoré konzumujem - zdravie a toxicita, Ja a moje životné prostredie, Biomarkery vo vodách, Doprava a jej vplyv na ovzdušie v mojom meste, Ja a ochrana môjho životného prostredia, Priemyselné výroby a spracovanie odpadu, Vplyv ťažkých kovov a kyslých zrážok na rast rastlín, Dusičnany v potravinách, Chémia a moje raňajky, Tuky a ich vplyv na zdravie človeka, Energetická hodnota dennej stravy, Percentuálne zastúpenie tukov, cukrov bielkovín vo výžive, Chémia zeleniny a ovocia.

Podrobný popis cieľov prác k vybraným témam:
 

Príklad popisu cieľov pre tému Voda:
 
   a) Vlastnosti vodstva s posúdením na vodohospodárstvo
         prostredníctvom chemických a biologických parametrov,
    b) Čistenie odpadových vôd – komunálny odpad,
    c) Vlastnosti pitnej vody, dažďovej vody, snehu a podzemných vôd,
    d) Voda ako prostriedok pre čistenie a chladenie,
    e) Školské experimenty s vodou a ľadom.
 
Príklad popisu cieľov pre tému Vzduch:

              a) Vlastnosti vzduchu – zloženie vzduchu, znečistenie ovzdušia, 
                 cigaretový dym – ako škodlivý dym vo vnútorných priestoroch, prach
              b) Fotosyntéza