Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

O projekte

Ciele projektu

Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom chémie a ďalších prírodovedných predmetov informácie o adekvátnej metodologickej i obsahovej výbave pre vzdelávanie k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja (TUR) formou "blended learning." Súčasne so vzdelávaním učiteľov bude prebiehať kombinovanou formou - blended learning k tejto téme i vzdelávanie žiakov s cieľom vzbudiť záujem o chémiu a prírodné vedy. Účastníci vzdelávania získajú poznatky o vybraných témach TUR zameraných na témy chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie a tému cyklické procesy, recyklácia a obnoviteľné zdroje energie z odpadov. Smerovanie vzdelávania učiteľov i žiakov povedie k realizácii projektových tímových prác žiakov a ich vyhodnoteniu na záverečných konferenciách. Z konferencií budú pripravené zborníky obsahujúce abstrakty projektových prác žiakov. Efektivita vzdelávania učiteľov i žiakov bude zisťovaná štatistickými metódami, dotazníkovou metódou a metódou obsahovej analýzy.

Ciele projektu vzhľadom k vzdelávaniu učiteľov k vybraným témam TUR formou blended learning

A1. Vypracovanie vzdelávacieho programu pre učiteľov k nasledovným témam TUR
- chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie,
- cyklické procesy, recyklácia,
- nové a obnoviteľné zdroje energie.

Obsahom vzdelávania budú písomné študijné materiály a študijné materiály pripravené vo forme hypertextových dokumentov pre dištančnú formu výučby a experimentálne práce uskutočňované prezenčnou formou.

Ciele projektu vzhľadom k vzdelávaniu žiakov k vybraným témam TUR formou blended learning

B1. Tvorba chemicko - prírodovedného laboratória sprístupneného na webovej stránke http://kekule.science.upjs.sk k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja

Po obsahovej stránke bude chemicko - prírodovedné laboratórium zamerané na nasledovné témy trvalo udržateľného rozvoja:
- chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie,
- cyklické procesy, recyklácia,
- nové a obnoviteľné zdroje energie.

Jednotlivé témy budú na www-stránkach laboratória spracované na základe schémy: Teoretické poznatky k danej téme a Chemické experimenty k danej téme.

B3. Vyhlásenie a realizácia projektovej súťaže žiakov a študentov k zadaným témam trvalo udržateľného rozvoja

Súčasne so vzdelávaním žiakov a študentov bude na stránkach chemicko-prírodovedného laboratória vyhlásená projektová súťaž k zadaným témam TUR. Oslovenie škôl na prihlasovanie sa jednotlivých skupín žiakov do projektovej súťaže bude uskutočnené prostredníctvom informačného listu, ktorý bude rozoslaný na všetky školy a na www-stránkach http://kekule.science.upjs.sk.

Predpokladaný vlastný prínos

A1. Vytvorenie písomného didaktického materiálu „Teória a prax projektového vyučovania a projektových súťaží v chémii na slovenských a rakúskych školách“

Didaktický materiál bude obsahovať nasldovné oblasti:
- Charakteristika projektového vyučovania, projektové vyučovanie v chémii, tvorba projektových tímových prác, obsahová analýza prác, tvorba prezentácií, posterov.
- Práca s mobilnou analytikou, analýza a bezpečnosť potravín, stanovenie rozpusteného kyslíka, dusičnanov, dusitanov, chloridov, amoniaku, ropných látok, teploty a pH vo vode alebo vo vodných výluhoch pôd, stanovenie vitamínu C, glukózy v potravinách, jednoduché testy na bakteriálnu prítomnosť, degradačné procesy v potravinách apod.
- Ukážky úspešných projektových prác.

A2. Vytvorenie chemicko-prírodovedného laboratória sprístupneného na stránke http://kekule.science.upjs.sk k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja určeného pre dištančné vzdelávanie učiteľov a žiakov

Jeho obsahom budú hypertextové dokumenty zamerané na nasledovné témy:
- chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie,
- cyklické procesy, recyklácia,
- nové a obnoviteľné zdroje energie

Obsahom www-stránok budú výučbové zdroje – učebné texty, otázky a úlohy, návody na experimenty, návody na prácu s mobilnou analytikou – rôznymi druhmi monitorovacích kufríkov, testovacími súpravami a pod. v súlade s učebnými osnovami, zamerané na témy trvalo udržateľného rozvoja.

Témy budú na www-stránke spracované na základe nasledovnej schémy:

Teoretické poznatky k danej téme:
- Historické hľadisko,
- Chemická podstata,
- Vplyv na ľudský organizmus,
- Hľadisko zdravej výživy

Chemické experimenty k danej téme, ktoré je možné realizovať:
- v chemickom laboratóriu,
- doma,
- pomocou monitorovacích kufríkov s rozšíreným obsahom

A3. Zorganizovanie troch prezenčných stretnutí pre učiteľov v rámci jedného kurzu zameraných na získanie experimentálnych zručností pre experimenty uskutočnené pre problematiku vybraných tém TUR

Jedno stretnutie bude realizované ako spoločný rakúsko-slovenský experimentálny seminár s prizvaným lektorom Dr. Ralfom Beckerom z Univerzity Viedeň. Jeho cieľom bude pripraviť učiteľov po experimentálnej stránke a oboznámiť ich s úspešnými projektovými prácami žiakov a študentov na rakúskych školách.

Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu

I. etapa - január-september 2008
II. etapa - október 2008 -
III. etapa -
IV. etapa -

I.etapa:
Termín: január 2008 – september 2008

Prípravná fáza

V priebehu mesiacov január 2008 – september 2008 sa vypracuje vzdelávací program pre učiteľov k vybraným témam TUR a k tvorbe projektových tímových prác. Vzdelávací program bude obsahovať nasledovné písomné a elektronické študijné materiály:

Písomný didaktický materiál „Teória a prax projektového vyučovania a projektových súťaží v chémii na slovenských a rakúskych školách“ s nasledovným obsahom:
- Charakteristika projektového vyučovania, projektové vyučovanie v chémii, tvorba projektových tímových prác, obsahová analýza prác, tvorba prezentácií, posterov.
- Práca s mobilnou analytikou, analýza a bezpečnosť potravín, stanovenie rozpusteného kyslíka, dusičnanov, dusitanov, chloridov, amoniaku, ropných látok, teploty a pH vo vode alebo vo vodných výluhoch pôd, stanovenie vitamínu C, glukózy v potravinách, jednoduché testy na bakteriálnu prítomnosť, degradačné procesy v potravinách apod.
- Ukážky úspešných projektových prác

Didaktický materiál v elektronickej forme.
Na stránke http://kekule.science.upjs.sk budú sprístupnené informácie tzv. chemicko-prírodovedné laboratórium k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja, ktoré bude určené na dištančné vzdelávanie učiteľov a žiakov. Jeho obsahom budú hypertexty zamerané na nasledovné témy:
- chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie,
- cyklické procesy, recyklácia,
- nové zdroje obnoviteľné zdroje energie.

V mesiaci máj 2008, 2009 budú učitelia informovaní o možnosti prihlásiť sa do vzdelávania. V mesiacoch máj, jún sa uskutoční prihlasovanie učiteľov chémie košického, prešovského kraja do vzdelávania, ktoré začne v septembri príslušného roku.

O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo