Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

Projektová súťaž

Výzva - vyhlásenie projektovej súťaže žiakov

Termín: september 2008

Vyhlásenie projektovej súťaže žiakov k nasledovným témam trvalo udržateľného rozvoja
:
- chémia potravín, ich bezpečnosť a zdravie,
- cyklické procesy, recyklácia,
- nové a obnoviteľné zdroje energie.

Príklady tém projektových prác:
- Potraviny – cesta k zdraviu,
- Energia z odpadov,
- Alternatívne zdroje energií v mojom okolí,
- Biomasa,
- Vodík ako zdroj energie,
- Bionafta,
- Bioetanol,
- Recyklácia umelých hmôt,
- Recyklácia kovov,
- Od odpadov k novým produktom,
- Od stromu k papieru a i.

Školy sa môžu do projektovej súťaže prihlasovať mailom na adresu maria.ganajova@upjs.sk.

Podporné kurzy pre učiteľov chémie

Termín: september 2008 – jún 2009

V priebehu školského roka 2008/2009 sa na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Oddelení didaktiky chémie uskutoční dvojsemestrálny kurz pre učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam TUR formou blended learning. Vzdelávanie bude pozostávať z nasledovných častí:
- Prezenčné vzdelávanie
- Dištančné vzdelávanie

V priebehu prezenčného vzdelávania, ktoré pozostáva z 3 stretnutí, získajú účastníci poznatky o tvorbe projektových prác, o experimentoch, o práci s mobilnou analytikou – rôznych druhoch monitorovacích kufríkov – pre analýzu vody a pre nové a obnoviteľné zdroje energie, ako aj s problematikou vyhodnocovania výsledkov a možnosťami ich prezentovania.

V priebehu dištančného vzdelávania budú na stránke školského informačného servisu http://kekule.science.upjs.sk sprístupnené didaktické materiály pre vybraté témy.

Úvodné stretnutie učiteľov chémie z prihlásených škôl

Termín: september 2008

Jeho cieľom bude poskytnúť učiteľom chémie informácie o priebehu vzdelávania, o tvorbe projektových tímových prác žiakov, spôsobe získavania informácií, poskytovaní služieb riešiteľmi projektu pri realizovaní žiackych experimentov.

Dôležité termíny pre projektové tímy žiakov

september 2008 – november 2008

Tvorba projektových tímov žiakov, tvorba konkrétnej štruktúry projektu. Zber vzoriek, ich analýza prostredníctvom monitorovacieho kufríka, vyhodnocovania údajov, uskutočňovanie exkurzií na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Moyzesova 11, Košice.

december 2008 – 15. máj 2009

Tvorba produktov – projektových prác, sumarizácia, vyhodnocovanie údajov do tabuľkového prehľadu, vyjadrenie vlastných názorov žiakov. Príprava abstraktu do zborníka prác.

15. máj 2009

Termín odoslania projektových prác a abstraktov do projektovej súťaže.

15. jún 2009

Záverečná konferencia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach spojená s vyhodnotením najlepších projektových tímových prác žiakov.

Požiadavky na obsahovú a formálnu stránku projektovej práce

abstrakt práce - stručný výťah z obsahu projektovej tímovej práce, ktorý zachytáva podstatné údaje v rozsahu max. 200 slov,

ciele práce – ich jasnosť a význam,

obsah práce a jeho primeranosť k cieľom,

štruktúra práce jej primeranosť k obsahu (úvod do problematiky, vlastná práca a prínos, odporúčania pre školskú prax, zoznam použitých informačných zdrojov),

rozsah práce – štandardne očakávaný textový dokument písaný základným písmom (v rozsahu cca 15 strán, prezentácia cca 10 snímkov),

technologické spracovanie – vypracovanie projektových tímových prác v podobe textového dokumentu (napr. MS Word a prezentácie v PowerPointe – prednáška alebo poster).

O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo