Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

Projektové vyučovanie v chémii

Prírodovedné predmety sú priam predurčené k využívaniu projektového vyučovania a projektovej metódy práce na hodinách. Nesmieme však zabúdať, že jednou z jej základných charakteristických čŕt je využívanie medzipredmetových vzťahov, stieranie hraníc medzi jednotlivými predmetmi. A to nielen prírodovednými, ale aj prírodovednými a humanitnými.

Projektová metóda ako „4 – úrovňový plán“

Pre projektové vyučovanie v chémii Demuth rozpracoval a v škole vyskúšal tzv. „4 – úrovňový plán“.

Plán sa člení na 4 stupne:
1. úroveň PODNET
2. úroveň SPOLOČNÉ PLÁNOVANIE
3. úroveň REALIZÁCIA
4. úroveň HODNOTENIE VÝSLEDKOV

1. Podnet

Podnet k projektu môže podať člen skupiny, alebo tiež aj nezainteresovaná osoba. Základná myšlienka budúceho projektu je otázka: „Môžeme priniesť o tom viac poznatkov?“ V ďalšom kroku sa členovia skupiny stotožňujú s návrhom, diskutujú, uvažujú o svojich možnostiach, či sú schopní stotožniť sa s danou situáciou. Na konci tejto úrovne je záver: „My chceme ...“, alebo „My nechceme ...“.
Najdôležitejšími časťami tejto etapy sú voľba témy projektu, rámcové zadanie projektovej úlohy, vytýčenie hlavných cieľov a stanovenie rozsahu riešenia. V popredí je učiteľ, ktorý sa snaží pre danú problematiku nadchnúť žiakov.

2. Spoločné plánovanie

V tejto etape skupina premýšľa o úvodnej myšlienke, ktorá by podnietila aktivitu o konkrétnych cieľoch a postupoch. Ide o vytýčenie základných otázok či tém, určenie typu činnosti a prostriedkov vzťahujúcich sa k odpovediam na otázky, či k práci na témach. V skupine sa rozdelia úlohy, stanoví sa potrebný čas na vypracovanie zadaného projektu. Zhromažďujú sa dostupné informácie o danej problematike. Do popredia sa dostávajú žiaci, ktorí postupne preberajú aktivitu a učiteľ sa stáva len poradcom a konzultantom.

Killpatrick dáva tejto úrovni zvláštny význam: „Plán je hnacou silou, smeruje k vopred stanovenému cieľu, aby boli dosiahnuté uspokojivé výsledky. Je potrebné celok rozpracovať na menšie,  ale dôležité zložky.

V tomto stupni je dôležité vypracovať  plán projektu. Postup projektovej práce:            

  • kto vystupuje v projekte,
  • akým spôsobom,
  • ako,
  • prečo,
  • kedy,
  • kde sa bude projekt realizovať.

Je potrebné upozorniť, že v tejto fáze je predčasné vyvodiť závery. Skupina po zvážení možností môže nesúhlasiť s návrhom. Medzi dôvody, prečo by sa projekt nemohol uskutočniť patria: nezrozumiteľnosť projektu, nepostačujúci čas, chýbajúce materiály pre realizáciu a pod.

3. Realizácia

Podstatné je, aby každý zo skupiny bol aktívny. Utvoria sa podskupiny, tie si vyberú časť z projektu a rozpracujú ho. Skupina sa počas realizácie pravidelne stretáva a diskutuje o priebehu, o čiastkových úspechoch, resp. neúspechoch. Spracovávajú sa podklady a dokumentácia, vyberá sa optimálne riešenie.
Učiteľ je počas tejto etapy v pozadí, pretože prevláda samostatná aktivita žiakov. V prípade potreby vystupuje v úlohe vodcu, organizátora, predsedu, hovorcu, kritika a pod.

4. Hodnotenie výsledkov

V projekte sú možné dva záverečné varianty:
1. produkt ako výsledok. Vzniká v priebehu realizácie. Napr. reportáž zameraná na určitú situáciu. Takýto výsledok môže byť prezentovaný vo forme výstavy, alebo uverejnený v novinách, alebo v prípade zhotovenia prístroja s návodom na použitie.
2. spätná väzba k východiskovej situácii. Čo sa v projekte dosiahlo, aké je teraz stanovisko?
Produkt je ideálna meracia škála pre skupinovú projektovú prácu. Predovšetkým v riadenom projekte sú dokázateľné výsledky v konkrétnych produktoch.
V tejto etape dochádza k zverejneniu a obhajobe riešenia, analýze riešenia. Taktiež sa hľadá jeho využitie v praxi. Na základe vyriešeného projektu by mali všetci zúčastnení žiaci získať maximum nových poznatkov.
projektova metoda - 4 urovnovy plan

 


Obr. 1    Projektová metóda ako 4-úrovňový plán:
Posúdenie vystupuje ako centrálny bod pre  spätnú väzbu.

O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo