Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

Kontakt na riešiteľa projektu

Adresa

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Ústav chemických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Moyzesova 11
040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2337
E-mail: maria.ganajova@upjs.sk

O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo