AKTUALITY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 


ŠIS CHÉMIA

Dňa 11. 9. 2000 sa uskutoční odborný seminár:  

35 rokov výučby a výskumu
v oblasti anorganickej chémie
na PF UPJŠ

Miesto konania: Posluchárne Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J.                             Šafárika na Moyzesovej ulici č. 11 v Košiciach

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru:

Doc. RNDr. J. Černák, CSc.

Odborný garanti sekcií:

Prof. RNDr. K. Györyová, DrSc.
(sekcia: Anorganická chémia)

Doc. RNDr. M. Ganajová, CSc.
(sekcia: Didaktika chémie)

Organizačný výbor:

Ing. J. Bubanec, CSc.

RNDr. M. Dzurillová, CSc.

RNDr. I. Gibalová

Doc. RNDr. J. Chomič, CSc.

RNDr. I. Potočňák, PhD

Doc. RNDr. M. Reháková, CSc.

RNDr. Z. Vargová

Pracovné sekcie:

Anorganická chémia

Didaktika chémie

Program seminára:

7.30 - 9.00 Registrácia (sekretariát KACH, 2. Poschodie, Moyzesova 11  
8.30 - 8.40   Otvorenie (poslucháreň M6)  
8.40 - 8.55   35 rokov KACH PF UPJŠ (Dzurillová M., Černák J., M6)  
od 9.00 Rokovanie v sekciách  
16.00 - 16.30 Exkurzia po pracovisku
16.30   Záver seminára  

 

Prednášky v sekcii anorganická chémia dňa 11. septembra 2000

 Miesto rokovania:     poslucháreň M4

 Program rokovania

Predsedajúci sekcie: Prof. RNDr. K. Györyová, DrSc.

9.00 -  9.30

Plesch G.:  
Perspektívna skupina vysokoteplotných supravodičov - tenké filmy a objemové materiály na báze Tl
 

9.30 -  9.50

Števulová N.:  
Chemick
é škodliviny vo vnútornom prostredí budov

9.50 - 10.10  

Vargová Z., Hermann P., Györyová K., Lukeš I.:
Komplexotvorné vlastnosti kyseliny nikotínovej

10.10 - 10.30   Prestávka  
Predsedajúci sekcie: doc. RNDr. J. Černák, CSc.
10.30 - 10.50

Györyová K.:  
Komplexy zinku  s  biologicky 
aktívnymi  molekulami

10.50 - 11.10

Supuka J., Kačík F.:  
Dynamika kumulácie vybraných anorganických imisných komponentov v listoch drevín  

11.10 - 11.30

Potočňák I., Kľučárová K., Chamillová R.:
Význam mikroskopu pri práci chemika. Štúdium sústavy Cu(BF4)2 – 2,2'-bipyridín – KN(CN)2

11.30 - 11.50  

Eštoková A., Števulová N.:
Disperzné a diformné  sústavy v životnom prostredí

11.50 - 13.00 Obed  
Predsedajúci sekcie: Prof. RNDr. N. Števulová, CSc.
13.00 - 13.20  

Geffert A., Kačíková D., Geffertová J.: Sledovanie obsahu vápnika v lúhovom okruhu celulózky

13.20 - 13.40  

Černák J.:  
Jednorozmerné kyanokomplexy

13.40 - 14.00

Reháková M., Bubanec J.:
Aplikačný výskum zeolitických materiálov

14.00 - 14.20  

Hudák A., Jalčoviková V., Vidová P.:
Sledovanie obsahu olova, kadmia a ortuti v krvi obyvateľov vo vybraných okresoch Slovenska

14.20 - 14.50   Prestávka  
Predsedajúci sekcie: doc. RNDr. J. Chomič, CSc.
14.50 - 15.10  

Nagyová S.:  
Vplyv etyléndiamínu na tvar 1H NMR čiary syntetického zeolitu ZSM5 a prírodného klinoptilolitu z Nižného Hrabovca

15.10 - 15.30  

Andogová E., Györyová K.:
Butyráty a izobutyráty zinku s nikotínamidom

15.30 - 15.50

Paharová J., Černák J., Žák Z., Marek J.: Nové kryštálové štruktúry v sústave M-aepn-Ni(CN)4  

16.00 - 16.30 Exkurzia po pracovisku
16.30 Záver seminára (knižnica KACH)

 

Prednášky v sekcii didaktika chémie  dňa 11. septembra 2000

  Miesto rokovania:     poslucháreň M6

  Program rokovania:

Predsedajúci sekcie: doc. RNDr. M. Ganajová, CSc.  

9.00 -  9.20

Ganajová M.:  
Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie v rámci projektu Tempus AC_JEP 14327-1999.  

9.20 -  9.40  

Dzurillová M.:  
Teoretická a praktická zložka v príprave učiteľov chémie.  

9.40 - 10.00  

Chomič J.:  
Viaccentrovosť väzieb a vlastnosti orbitálov.  

10.00 - 10.30   Prestávka
Predsedajúci sekcie: RNDr. M. Dzurillová, CSc.  
10.30 - 10.45  

Reháková M.:  
Využitie poznatkov bioanorganickej chémie  a minerálnej biotechnológie v praxi.

10.45 - 11.00  

Gibalová I., Slivková M.:  
Chemické výučbové programy. Ukážky.  

11.00 - 11.30  

Lavický T.:  
Učebné výsledky žiakov stredných škôl vo východoslovenskom regióne zo všeobecnej chémie.  

11.30 - 11.45  

Műllerová V.:  
Voda ako téma chémie každodenného života.  

11.45 - 12.00  

Víglaský V.:  
RNA ako kľúčová molekula biosystémov

 

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2000