CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

   

Na tejto stránke sa dočítate o rôznych chemických výučbových programoch a možnostiach ich využitia v školskej praxi.  Všetky uvádzané programy sa nachádzajú u autorov stránok. V prípade, že máte o nich záujem, a v popise programu nie je uvedená žiadna kontaktná adresa, obráťte sa na adresu ganajova@kosice.upjs.sk

        Efektívnosť programov sme hodnotili pomocou systému EPAsoft, ktorý bol vyvinutý  na Inštitúte prírodných vied na Univerzite v Kieli a jeho autormi sú Wolfgang Graeber, Gerd Harbeck a Roland Lauterbach.

        Programy, ktoré sú na Internete prístupné, sú z objemových dôvodov komprimované. Preto u väčšiny programov, ktoré zo siete nahrávate, je potrebné nahrať aj pomocný /-é program /-y, napr. lharc.exe (programy s koncovkou LZH), pkunzip.exe (programy s koncovkou ZIP), arj.exe (programy s koncovkou ARJ), apod., alebo iné pomocné programy, na ktoré je v popise poukázané.
   

  Programy, ktoré sa nachádzajú v našej databanke:  

 

 
 

Programy, ktoré sú prístupné na Internete: 

Programy sú zoradené podľa abecedy, na rýchlejšie presúvanie použite Abecedu:

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Alchemy
program, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie o chemických prvkoch a iných chemických témach
Alchemy II. 
zobrazovanie molekúl formou drátkového modelu
AniChem
program modelujúci chemické reakcie vo vodnom roztoku

 

Bohrov model atómu

3D zobrazenie orbitálov s, p, d, molekulových a hybridných orbitálov

 

Element27
tabuľka prvkov pod DOS s databankou
Elemsta 
výučbový program k téme periodická tabuľka prvkov

 


Hyperchem 
3D zobrazovanie štruktúrnych modelov molekúl, oboznamuje s chemickými vlastnosťami látok a chemickými pojmami ako sú energia, energia väzby, ionizačný potenciál, elektronegativita, dipólový moment, spektrá, energetické hladiny atómu, obsadzovanie orbitálov a pod.
HyperChemLite 
jednoduchšia verzia programu Hyperchem
HyperNMR 
špeciálny software na výpočet jednodimenzionálnych NMR spektier

 


Chem_ass 
jednoduchá tabuľka prvkov pod DOS
ChemBond 
počítačova animácia chemickej väzby
Chemica 
tabuľka prvkov pod WIN
Chemical 4.00
Stavba molekúl, tvorba kryštálových mriežok, obsahuje nie veľmi rozsiahlu databanku 
ChemPen + 
editor vzorcov organických zlúčenín
ChemPlus
je doplnkový program k programu Hyperchem 4.5
Chemstar 
tabuľka prvkov a výpočty z analytickej chémie
Chem-Table 2.6.
periodická tabuľka prvkov, organické zlúčeniny, soli, kyseliny a bázy, lexikón chemických zákonov (iónova väzba, stavba atómu, elektrochemický potenciál, atómová/molekulová hmotnosť, periodický zákon, zákon zachovania hmotnosti, ... ), elektrochémia (Danielov článok)
ChemTools 2.0.
editor laboratórnych prístrojov
Chemview
tabuľka prvkov pod WIN
ChemWindows and ChemIntosh 
Win - verzia, modely - drátkovy, guličkový, databanka prvkov (aj väzbovy stav)

 


KineChem
software k témam: rýchlosť chemickej reakcie, poriadok chemickej reakcie, chemická rovnováha, homogénne a heterogénne chemické reakcie a katalýza.

 


Mendelejevova sústava prvkov 
počítačovo spracovaná Mendelejevova periodická tabuľka prvkov v slovenskom jazyku aj s didaktickou hrou na precvičenie vedomostí z názvoslovia chemických prvkov
MolDraw 2.5
editor vzorcov organických zlúčenín
Molpic 3.0
databanka, modely: drátkový, guličkový, kalotový, so zobrazením elektrónových oblakov, 3D - kalotový
Moplo I.
veľmi obsiahla databanka 

 


Rádioaktívny rozpad atómu
animácia rozpadov atómov, premena jadier, štiepenie jadra.

 


Spektra
prehľad a porovnávanie spektier (MS, NMR, UV, VIS, IC)
SpektraBook
sprístupňuje interpretácie štyroch typov spektrálnej analýzy: IC, NMR, C-13 NMR, UV v jednom interaktívnom bloku
SuperIon
zobrazuje vznik iónovej väzby atómov prvkov pomocou animácie prechodu elektrónov

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000