CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA


CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Hodnotiaci systém
EPAsoft

        Systém EPAsoft predstavuje návod na hodnotenie pedagogického softwaru. Bol vyvinutý na  Inštitúte pedagogiky prírodných vied na Univerzite v Kieli a jeho autormi sú Wolfgang Graeber, Gerd Harbeck a Roland Lauterbach.

        Hodnotenie pedagogického softwaru pomocou systému EPAsoft ma viaceré výhody. Kým škola kúpi nejaký pedagogický software, urobí si o ňom vlastnú mienku. To znamená, že si musí premyslieť, akým spôsobom sa daný software bude hodiť pre jej žiakov a pre jej typ vyučovania. K tomuto zváženiu môže pomôcť práve hodnotiaci systém EPAsoft, pretože umožní v krátkom čase sprostredkovať potrebné informácie o danom programe a jeho sprievodnom materiále. EPAsoft sprostredkuje učiteľovi informácie aj o tom, či jeho použitie zefektívni vzdelávací proces.

        Hodnotenie pomocou systému EPAsoft pomôže aj samotným autorom pedagogických softwarov a ich dodávateľom, pretože jeho prostredníctvom získavajú spätnú väzbu o svojich programoch, ktoré môžu podľa pripomienok užívateľov upraviť prípadne zdokonaliť.

Výučbový program je účinný a efektívny ak
je obsahovo aj didakticky primeraný
je ľahko ovládateľný a dôkladne spracovaný aj po technickej stránke
pomáha učiteľovi pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu
pomáha žiakom aj učiteľovi pri rozvoji zručností a spôsobilostí

        Systém EPAsoft berie do úvahy pri hodnotení výučbových programov 4 hľadiská, pričom každé hľadisko sa delí na 4 kritéria:
 
Z hľadiska didaktiky
D1. Cieľ a obsah programu
D2. Interpretácia programu
D3. Metodické postupy
D4. Vzťah k užívateľom

Z hľadiska technickej spoľahlivosti
T1. Jednoduchosť a spoľahlivosť
T2. Možnosť riadenia priebehu programu
T3. Dizajnérska stránka
T4. Organizačná stránka

Z hľadiska učiteľa
L1. Pomoc pri príprave na vyučovací proces (VP)
L2. Pomoc pri realizácii VP
L3. Prispôsobenie programu na VP
L4. Pomoc pri overovaní VP

Z hľadiska žiaka
S1. Zrozumiteľnosť programu
S2. Reakcie programu
S3. Ovplyvnenie priebehu programu
S4. Vplyv na žiaka

 
Na hodnotenie sa využívajú znamienka " + " a " - " a číselné známky od 1 do 6. Znamienko " + " vyjadruje súhlas danej položky s výučbovým programom, znamienko " - " nesúhlas. Známky sú odstupňované podľa kvality:
1 - veľmi dobre
2 - dobre
3 - uspokojivo
4 - dostatočne
5 - nedostatočne
6 - nevyhovujúco
        Do rámčekov vedľa položiek sa zapisujú znamienka " + " alebo " - ". Preškrtnutím rámčeka pod príslušnou známkou sa ohodnotí výučbový program z hľadiska daného kritéria.

        Pri hodnotení výučbového programu sa nemusia brať do úvahy všetky položky, prípadne kritéria. Podľa niektorých z nich sa program nedá ohodnotiť. K jednotlivým kritériám je možné doplniť nejaké špeciálne položky, prípadne napísať krátky komentár.

        Na záver hodnotenia sa vypracuje celkový posudok, kde sa zaznamenajú príslušné známky pre jednotlivé kritériá a zhodnotí sa celý program jednou výslednou známkou, prípadne sa napíšu konečné poznámky.

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000