CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

 

Galvanické články

 

typ programu
určenie programu
cieľ programu
 
 
 
základné poznatky sprístupňované v programe
 
 
využiteľná forma programu
obsahová stránka
 
 
hodnotenie programu systémom EpaSoft
poznámky
autor programu

 


 

Typ programu: 

Program pre sprístupnenie a prehĺbenie učiva

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Určenie programu: 

2. a 4. ročník gymnázia, stredné školy, vysoké školy s prírodovedným zameraním (CH, F), 8. roč. ZŠ

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Cieľ programu: 

Názorne a  v logickom slede  vysvetliť podstatu a súvislosti chemických dejov prebiehajúcich na elektródach po ponorení  kovov do roztokov svojich iónov

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Základné poznatky sprístupňované  v programe:

 

oxidácia,   redukcia,   elektrická  dvojvrstva, elektródový potenciál,  elektrochemický rad napätia  kovov  a  vlastnosti  kovov  vyplývajúce z ich postavenia v  tomto rade, zloženie galvanického článku a chemické  deje v ňom prebiehajúce, katóda, anóda,  význam galvanických článkov pre prax 

 

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Využiteľná forma programu: 

- doplnenie výkladu učiteľa
- samostatná práca študenta  pri osvojovaní, precvičovaní a upevňovaní učiva

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Obsahová stránka:

Základné poznatky a ich sprístupnenie v programe:

 1. ELEKTRÓDOVÝ POTENCIÁL
  1. Oxidačný dej - pomocou  dynamickej  simulácie pohybu iónov medzi kovom a roztokom, do ktorého je tento kov ponorený je názorne vysvetlený  priebeh oxidácie  a vznik elektrickej dvojvrstvy.
  2. Redukčný dej - ako pri oxidačnom  deji sa tu vysvetľuje priebeh redukcie a upozorňuje sa na   protichodnosť   redukčného  deja v porovnaní s oxidačným dejom.
  3. Elektródový potenciál - dynamickým  modelovaním  pohybujúcich sa  iónov  je  sprístupnená  podstata chemických dejov prebiehajúcich medzi kovom a  roztokom, do ktorého  je kov ponorený (obr.1).
  4. Štandardný elektródový potenciál - objasňuje  sa  pojem  štandardné podmienky, štandardný elektródový potenciál, znázorňuje a popisuje štandardnú vodíkovú elektródu.
  5. Potenciál vybraných elektród (potenciál zinkovej elektródy, potenciál medenej elektródy) -  v oboch  častiach sú  vysvetlené chemické  deje prebiehajúce  na kovových elektródach ponorených do roztoku iónov príslušných kovov prostredníctvom simulácie  pohybu  iónov  na rozhraní kov-roztok.
 2. BEKETOVOV RAD - v tejto časti  sú prezentované vlastnosti kovov a veľkosti ich elektródových  potenciálov.  V  závislosti  od postavenia kovov v  tomto rade sa zavádzajú pojmy  ušľachtilé a neušľachtilé kovy.
 3. GALVANICKÉ ČLÁNKY
 4. 1. Vznik  Galvanického článku - postupným  znázorňovaním jednotlivých častí Galvanického  článku sa názorne sprístupňuje jeho zloženie.
  2. Podstata Galvanického článku - simuláciou chemických dejov prebiehajúcich na elektródach a vyplývajúcich z postavenia týchto  kovov v elektrochemickom  rade napätia  kovov sa názorne  vysvetľuje  premena  chemickej energie  na  elektrickú.  Na  základe oxidácie,  či  redukcie prebiehajúcej na elektródach  sa sprístupňujú pojmy anóda a katóda.

 

3 .Daniellov článok - formou  animácie sa  sprístupňuje Daniellov  článok ako  typ Galvanického článku zloženého z medenej a zinkovej elektródy ponorených do roztokov svojich  solí  oddelených  membránou. Na základe postavenia Zn  a Cu v Beketovovom rade kovov  je graficky znázornená veľkosť napätia článku. Príslušnými chemickými reakciami sú zapísané chemické  deje prebiehajúce  na elektródach 

 

4. Využitie galvanických článkov - uvádzajú sa  možnosti využitia galvanických  článkov  ako  zdrojov jednosmerného  prúdu v  praxi. Uvedené  sú obrázky Lanclanchovho článku a oloveného  akumulátora a  ich stručná charakteristika. Poukazuje sa na rozdiel medzi  akumulátormi a  bežnými galvanickými článkami.

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Hodnotenie programu:

Program je hodnotený podľa systému EpaSoft . Z tohoto hodnotenia vyplynulo, že program je vhodný na upevnenie a prehĺbenie učiva  o galvanických  článkoch a je vhodný aj do opakovacej časti vyučovacej hodiny. Pre podrobnejšie hodnotenie kliknite tu.

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Poznámky:

Tento výučbový  program bol preložený  do anglického jazyka. Nájde teda využitie aj v  triedach s vyučovacím jazykom anglickým a zároveň akceptuje požiadavku uplatnenia  medzipredmetových vzťahov.

[ obsah k aktuálnemu programu ]
Autor programu:

Autorom programu je Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
V prípade záujmu o program sa obrátte na adresu ganajova@kosice.upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000