CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Chlorovodík
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
      a)   Príprava chlorovodíka HCl z kyseliny chlorovodíkovej HCl 
      b)   Reakcie chlorovodíka HCl 
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Bezpečnosť


Pomôcky a chemikálie:
skúmavky, držiak na skúmavky, vyvíjač plynu pozostávajúci zo  skúmavky s bočným vývodom, priliehajúcej gumovej zátky,  sklenenej rúrky ohnutej do pravého uhla, krátkeho kúska  hadice, stojan, svorka, lapák, kahan, skúmavka  s priliehajúcou gumovou zátkou prepichnutou injekčnou ihlou  (1,2 x 40 mm), 20 cm3 striekačka, univerzálny indikátorový  papierik, filtračný papier, koncentrovaná kyselina  chlorovodíková HCl, koncentrovaný roztok amoniaku NH4OH (w = 25%), metylčerveň ako indikátor

[ Obsah aktuálnej stránky ]


Postup práce:
a) Príprava chlorovodíka HCl z kyseliny chlorovodíkovej HCl
 
Skúmavku s bočným vývodom upevníme vo zvislej polohe pomocou  svorky a lapáka na stojan. Skúmavku naplníme koncentrovanou  kyselinou chlorovodíkovou HCl asi do výšky 1 cm a uzavrieme  ju gumovou zátkou. Bočný vývod skúmavky spojíme podľa  možnosti čo najkratším kúskom hadice s ohnutou sklenenou  rúrkou. Sklenenú rúrku vložíme hlboko do suchej skúmavky.  Kyselinu chlorovodíkovú HCl v skúmavke zahrievame kahanom,  pričom sa vyvíja plynný chlorovodík HCl, ktorý zachytávame do  skúmavky alebo priamo do napojenej striekačky.
 


b) Reakcie chlorovodíka HCl
 

Príprava   chlorovodíka  HCl   z   vodíka  H2  a chlóru Cl2 
Pomocou jednoduchého vyvíjača plynu naplníme 20 cm3 striekačku 10 cm3  vodíka H2 a doplníme 10 cm3 plynného chlóru Cl2, prípadne aj malým množstvom vzduchu  (obsahuje kyslík O2). 
Striekačku na určitý čas vystavíme na denné svetlo.  Z bezpečnostných dôvodov je potrebné použiť ochranný kôš aj  napriek prítomnosti kyslíka O2, ktorý značne spomaľuje  fotolytickú reakciu. Po určitom čase môžeme vzniknutý plynný  chlorovodík HCl dokázať ako v predchádzajúcich pokusoch.


Dôkaz chlorovodíka 
Plynný chlorovodík HCl zachytený v striekačke vytláčame do  pár amoniaku. Tvorí sa chlorid amónny NH4Cl, ktorý  identifikujeme podľa zápachu  
NH4OH + HCl --------> NH4Cl + H2O 


Chlorovodíková fontána  
Pomocou vyvíjača plynu postupom opísaným v pokuse a)  pripravíme plynný chlorovodík HCl a zachytávame ho do  suchej skúmavky dovtedy, kým skúmavka  
nie je celkom  naplnená plynným chlorovodíkom HCl. Zistíme to tak, že  k ústiu skúmavky priblížime navlhčený indikátorový  papierik. 
2 OH- ------> H2O + O2 + 2e-  
Skúmavku uzavrieme gumovou zátkou s injekčnou ihlou (1,2  x 40 mm). Na ihlu nasadíme 20 cm3 striekačku naplnenú  vodou, ktorú prifarbíme metylčerveňou (indikátor). Takto  zostavenú aparatúrku obrátime skúmavkou smerom nahor. Do  skúmavky vstrekneme trocha vody. Zvyšok vody v striekačke  sa ihneď sám bez našej pomoci 
nasáva a vystrekuje do  skúmavky ako fontánka. Dôkazom kyslej reakcie roztoku je  zmena sfarbenia indikátora (metylčervene).
 


Pozorovanie
kyselina chlorovodíková HCl vzniká reakciou chlorovodíka HCl s vodou H2O
koncentrovaná  kyselina chlorovodíková HCl uvoľňuje plynný  chlorovodík HCl (nasýtené pary - plyn a kvapalina  sú v rovnováhe)
už nepatrné množstvo vody H2O  reaguje aj s veľkým objemom plynného chlorovodíka  HCl.

 

Vysvetlenie
 HCl + H2O --------> H3O+ + Cl-
vzniknuté ióny sú dobre rozpustné vo vode.

[ Obsah aktuálnej stránky
 


Poznámky

pri    pokuse   s  fontánou   musíme   skúmavku    celkom   naplniť    plynným chlorovodíkom HCl nesmieme zahrievať  príliš dlho. V opačnom prípade plynný chlorovodík HCl  strháva so sebou príliš veľa vody H2O.


Zneškodnenie splodín
použité   látky   rozpustíme   vo   vode  a   potom   ich  môžeme spláchnuť do výlevky.


Bezpečnosť
je  potrebné  použiť  ochranný  štít!
je  treba  zabrániť   kontaktu kyselín s pokožkou!
plynný chlorovodík HCl nesmieme vdychovať!
 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000