CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Oxidy dusíka
 
 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
   Príprava oxidov dusíka v jednoduchom vyvíjači plynu 
   Rozpustnosť oxidu dusičitého vo vode a nerozpustnosť oxidu dusného vo vode 
   Dimerizácia oxidu dusičitého na dimér 
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť


Pomôcky a chemikálie:
jednoduchý vyvíjač plynu (obal od filmu, zátka s 2 injekčnými ihlami (1,2 alebo 1,4 x 40 mm), 10 cm3 striekačka, 20 cm3  striekačka), náhradné injekčné ihly, adsorpčná rúrka (10 cm3  striekačka naplnená granulovaným aktívnym uhlím uzavretá  zátkou s injekčnou ihlou), skúmavky, 100 cm3 kadička,  sklenená vaňa, medená vlna Cu, koncentrovaná kyselina dusičná  HNO3, ľad, kuchynská soľ NaCl, indikátorový papierik

[ Obsah aktuálnej stránky

Postup práce:
Príprava oxidov dusíka v jednoduchom vyvíjači plynu  
Obal od filmu naplníme trochou medených pilín Cu alebo  medenej vlny Cu a uzavrieme gumovou zátkou s 2 injekčnými  ihlami. 
Na ihly nasadíme jednu 10 cm3 striekačku s 2 cm3  koncentrovanej kyseliny dusičnej HNO3 a jednu prázdnu 20 cm3  striekačku ( s ľahko pohyblivým piestom). Ak k medi Cu po kvapkách pridávame koncentrovanú kyselinu  dusičnú HNO3, vyvíjajú sa oxidy dusíka:  
Cu+4HNO3 ----> Cu(NO3)2+2H2O+2NO2  
3Cu+8HNO3 ----> 3Cu(NO3)2+4H2O+2NO  
Na striekačku (20 cm3) naplnenú oxidmi dusíka nasadíme  adsorpčnú rúrku s aktívnym uhlím. 
 
 
Rozpustnosť oxidu dusičitého NO2vo vode, nerozpustnosť oxidu dusnatého NO vo vode  
Striekačku naplnenú hnedými oxidmi dusíka odpojíme z vyvíjača  plynu a nasadíme na ňu adsorpčnú rúrku s aktívnym uhlím. Na naplnenú striekačku  
nasadíme novú injekčnú ihlu. Skúmavku  naplníme vodou a ústím smerom dole ju ponoríme do vodou  naplnenej sklenenej vane. Hnedé oxidy dusíka cez injekčnú  ihlu pomaly vytláčame do skúmavky. Hnedý oxid dusičitý NO2 sa rozpúšťa vo vode, čo možno zapísať  nasledujúcou rovnicou chemickej reakcie:  
2 NO2 + H2O --------> HNO2 + HNO3  
Nepolárny oxid dusnatý NO (bezfarebný) je vo vode takmer  nerozpustný a zhromažďuje sa v skúmavke obrátenej hore dnom.  Ak k oxidu dusnatému NO pridáme kyslík O2 (z iného  jednoduchého vyvíjača plynu), tak spolu zreagujú za vzniku oxidu  dusičitého NO2. Kyselinu dusitú HNO2 a kyselinu dusičnú HNO3, ktoré vzniknú  pri rozpúšťaní oxidov dusíka vo vode, dokážeme navlhčeným  indikátorovým papierikom.  
NO + NO2 + H2O ---------> 2 HNO2  
3 HNO2 ---------> HNO3 + 2 NO + H2
 
Dimerizácia oxidu dusičitého NO2 na dimér N2O4  
Skúmavku s hnedým oxidom dusičitým NO2 uzavrieme gumovou  zátkou a vložíme do nádoby so zmesou ľadu a kuchynskej soli. Pri znížení teploty sa rovnováha posunie ku vzniku  bezfarebného diméru oxidu dusičitého N2O4 (pri +27°C je ho  ešte vždy 80% ). Keď skúmavku zahrejeme, rovnováha sa posunie  ku vzniku hnedého monoméru oxidu dusičitého NO2
 
 
Pozorovanie
pri   reakcii   medi  Cu   s kyselinou  dusičnou HNO3  vznikajú oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2
monomér oxidu dusičitého NO2 pri nízkych teplotách  dimerizuje na dimér oxidu dusičitého N2O4

Vysvetlenie
rozdielne zafarbenie je spôsobené rozdielnou  štruktúrou.

Poznámky
vo vyvíjači plynu nesmie dôjsť k pretlaku
piesty musíme natrieť tukom

Zneškodnenie splodín
zvyšky   oxidov   dusíka  v   skúmavke,  resp. vo  vyvíjači plynu zneškodníme tak, že k nim  pridáme hydroxid sodný NaOH
NO + NO2 + 2 NaOH --------> 2 NaNO2 + H2O

Bezpečnosť
oxidy dusíka sú veľmi jedovaté, v žiadnom prípade ich nesmieme vdychovať!
 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000