CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Vodík
príprava, dôkaz, reakcie
 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
     a) Príprava vodíka H2 pomocou jednoduchého vyvíjača plynu 
     b) Pokusy s vodíkom H2 
     c) Príprava väčšieho množstva vodíka H2 pre rôzne reakcie 
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť


Pomôcky a chemikálie:
na prípravu vodíka H2: vyvíjač plynu (skúmavka s bočným otvorom,  priliehajúca zátka s injekčnou ihlou (1,2 x 40 mm), 20 cm3  jednorázová striekačka, kúsok hadičky, 50 cm3 striekačka),  stojan, svorka, lapák, skúmavky, stojan na skúmavky, koncentrovaná kyselina  chlorovodíková HCl, granulovaný zinok Zn (aktivovaný  v zriedenom roztoku síranu meďnatého CuSO4)
jednoduchý  vyvíjač plynu: obal od filmu (priehľadný), dobre  priliehajúca gumová zátka, ktorú prepichneme dvomi injekčnými  ihlami (1,2 x 40 mm), jedna 10 cm3 jednorázová striekačka (s gumovým  piestom natretým silikónovým tukom), kadička
100 cm3, savé  papierové obrúsky


Postup práce:

a) Príprava vodíka H2 pomocou jednoduchého vyvíjača plynu

Obal od filmu naplníme do výšky asi 0,5 cm pripravenými granulami zinku Zn a uzavrieme gumovou zátkou. Zátku kolmo prepichneme dvomi injekčnými ihlami. Na jednu injekčnú ihlu nasadíme 10 cm3 striekačku s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou HCl   a na druhú injekčnú ihlu nasadíme prázdnu 20 cm3  striekačku. Pomaly prikvapkávame kyselinu chlorovodíkovú HCl,  pričom sa 20 cm3 striekačka pomaly  napĺňa vodíkom H2. 
 
 

b) Pokusy s vodíkom H2
 
Dôkaz vodíka 
Na striekačku naplnenú vodíkom H2 (z pokusu a)) nasadíme  novú injekčnú
ihlu a vodík H2 zo striekačky vytlačíme do  skúmavky obrátenej hore dnom. Vodík H2 dokážeme skúškou na  výbušnosť (teda zmes vodík-vzduch v skúmavke zapálime).
 
Vodík zhorí na vodu
Vodík H2 pomaly vytláčame zo striekačky a na konci ihly zapálime. Plameň podržíme v ústí suchej skúmavky. Zreteľne  vidíme, že sa steny skúmavky zarosia (vodnou parou).
 

Príprava traskavého plynu
 
Striekačku naplníme 12 cm3 čistého vodíka H2, k nemu  pridáme 6 cm3 kyslíka O2. Traskavý plyn  vytlačíme do mydlového roztoku (v kadičke) a bublinky  zapálime. 


Redukčné vlastnosti vodíka
 
Vodík H2 zo striekačky vytláčame cez injekčnú ihlu na  zoxidovaný, rozžeravený medený plech Cu (ihlu priložíme  priamo na plech). Zoxidovaná vrstva medi Cu sa v mieste  kontaktu s vodíkom H2 redukuje, čo sa prejaví výrazným  červeným sfarbením.


Reakcia vodíka s chlórom 
Striekačku naplníme 10 cm3 čistého vodíka H2 (vodík  vyčistíme tak, že ho necháme prechádzať cez rúrku  s aktívnym uhlím). Po pridaní 10 cm3 čistého plynného  chlóru Cl2   postavíme striekačku na  bezpečné miesto (aby nás nezasiahli úlomky pri výbuchu) a chlórový traskavý plyn zapálime bleskom fotoaparátu.
 

c) Príprava väčšieho množstva vodíka H2 pre rôzne reakcie
 
Pomocou svorky a lapáka upevníme na stojan vyvíjač plynu.  Pozostáva zo skúmavky s bočným otvorom, priliehajúcej gumovej  zátky s injekčnou ihlou a nasadenou jednorázovou striekačkou.  Skúmavku naplníme asi do výšky 4 cm granulkami zinku Zn  (aktivovaného v roztoku síranu meďnatého CuSO4).   
        Pri výrobe vodíka H2 postupujeme takto:   
        Do jednorázovej striekačky z kadičky nasajeme koncentrovanú kyselinu  chlorovodíkovú HCl a cez ihlu v zátke ju  prikvapkávame k zinku Zn. Vznikajúci vodík H2 vytláča najprv  z aparatúry vzduch. Po vytlačení vzduchu už môžeme cez bočný  otvor pomocou hadičky zachytávať čistý vodík H2 do 50 cm3  striekačky a použiť ho na rôzne pokusy. 
 
 
Pozorovanie
Pri   reakciách  kyselín   so  zinkom   Zn   sa  H+    ióny   redukujú   na vodík H2 a zinok Zn sa oxiduje na Zn2+.


Vysvetlenie
2 H+ + Zn --------> Zn2+ + H2
Vodík H2 je ušľachtilejší ako zinok Zn  (Beketovov  rad napätia kovov).

Poznámky
Vodík H2 nikdy nezapaľujeme priamo na vyvíjači  plynu!

Zneškodnenie splodín
Nespotrebovaný zinok Zn zozbierame, umyjeme, osušíme a odložíme na ďalšie  použitie.
Roztoky zinočnatých solí  dáme do zbernej nádoby na soli ťažkých kovov.


Bezpečnosť
Jednoduchý vyvíjač plynu nesmieme  nikdy nechať bez dozoru!
Pri pokuse s chlórovým traskavým plynom musíme  byť mimoriadne opatrní!

Posledná aktualizácia: 21.08.2000