CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE VYBRANÝCH TESTOV  

    Didaktické testy sme vyhodnotili na základe programu, ktorý počítal základné charakteristiky:  validitu,   aritmetický  priemer,  modus medián, smerodajnú odchýlku a Kuder - Richardsonovu reliabilitu.

    U každej položky sa počítala úspešnosť v percentách a diskriminačný koeficient, ktoré
umožnili určiť podozrivosť úloh.

    Podozrivé úlohy sú tie, v ktorých:
priemerná  úspešnosť riešenia je menej ako 20 % a viac ako 80 %
diskriminačný koeficient D > 30 %
neuviedlo nijakú odpoveď viac ako 20 % žiakov
nesprávne alternatívne  odpovede, tzv.  distraktory nevolí takmer ani  jeden žiak, alebo ak   distraktory volí  viac dobrých  ako zlých žiakov
prevažujú menej podstatné chyby

    Podozrivé úlohy sme podrobili logickej  analýze a na základe nej sme ich upravili, vyradili
alebo preformulovali.
 

Test č. 1  
štatistické vyhodnotenie testu
analýza didaktického testu
analýza podozrivých úloh testu
Test č. 2  
štatistické vyhodnotenie testu
analýza didaktického testu
analýza podozrivých úloh testu
Test č. 7 
štatistické vyhodnotenie testu
analýza didaktického testu
analýza podozrivých úloh testu
Test č. 8 
štatistické vyhodnotenie testu
analýza didaktického testu
analýza podozrivých úloh testu

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000