CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA


CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Svet chémie

 

typ programu
určenie programu
cieľ programu
 
 
 
základné poznatky sprístupňované v programe
 
 
využiteľná forma programu
obsahová stránka
hodnotenie programu 
poznámky
autor programu

 

                                                       Úvodná obrazovka programu 

  

Typ programu: 

Encyklopedický program obsahujúci všetky základné chemické poznatky.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Určenie programu: 

všetky ročníky základných a stredných škôl a gymnázií

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Cieľ programu: 

Pomocou rôznych foriem sprístupňuje periodický systém prvkov, chemické prvky, ich zlúčeniny a chemické reakcie. Nahrádza klasickú encyklopédiu chémie.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Základné poznatky sprístupňované  v programe:

 

Periodický systém prvkov (všeobecné vlastnosti prvku, výskyt v prírode, minerály, ktoré prvok tvorí, príprava a použitie prvku, dôležité vlastnosti prvku, reakcie prvku)
História chémie (chemické príbehy, periodický systém prvkov podľa Mendelejeva, štruktúra atómu, kovy, nekovy a polokovy)
Reakcie (chemické reakcie, reakcie so zmenou štruktúry väzby, redoxné, endo- a exotermické reakcie, termodynamika, kinetika chemických reakcií)
Skupenský stav (pevné, kvapalné a plynné látky, skupenské prechody, chémia kryštálov, roztoky, chemická rovnováha) 
Štruktúra molekúl (palivá, látky v potravinách, aromatické látky, liečivá, umelé látky, pracie prostriedky, jedy)

 

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Využiteľná forma programu: 

 
doplnenie výkladu učiteľa na hodine sprístupňovania nového učiva (demonštrácie animácie chemických reakcií, štruktúry chemických zlúčenín)
samostatná práca študenta  pri osvojovaní, precvičovaní a upevňovaní učiva

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Obsahová stránka:

1. Periodický systém prvkov - prvky sú zaradené do Mendelejevovej tabuľky prvkov. Po kliknutí na ľubovoľný prvok sa zobrazia základné informácie (názov, značka, protónové číslo, atómová hmotnosť, elektrónová konfigurácia prvku a oxidačné čísla prvku). Pomocou ikoniek, ktoré sa nachádzajú v hornej časti obrazovky možno získať aj iné informácie o prvku, a to jeho výskyt v prírode, minerály, v ktorých sa prvok vyskytuje, reakcie, ktorých sa zúčastňuje, atď.
2. História chémie - táto položka obsahuje informácie o vývoji chémie od alchýmie k modernej chémii.

3. Chemické reakcie - táto položka obsahuje najdôležitejšie informácie o chemických reakciách, typoch chemických reakcií ako aj termodynamike a kinetike chemických reakcií. Každá spomenutá chemická reakcia obsahuje okrem slovného popisu aj animáciu.

4. Skupenstvo - táto položka obsahuje dôležité informácie o skupenskom stave látok, ich štruktúre, krýštálových mriežkach a symetrii, o chemických roztokoch  a princípoch chemickej rovnováhy.

5. Štruktúra molekúl

V tejto položke sú v grafickej forme sprístupnené najdôležitejšie informácie o štruktúre vlastnostiach a použití jednotlivých organických zlúčenín. Štruktúrne vzorce zlúčenín sa pohybujú v priestore, pričom je možné tento pohyb v ľubovoľnom okamihu zastaviť.

6. Poznámkový blok
Svet chémie umožňuje použitie poznámkového bloku na zápis osobných poznámok. Používa sa ako tradičné textové editory.

7. "Urob si Demo"
Svet chémie umožňuje vytvorenie špeciálneho poradia prezentovaných informácií (obrázkov, textov) z ponúkaného materiálu, ktoré sa dá využiť pri prednáškach či kurzoch, pričom sa nemusíte zdržiavať opätovným vyhľadávaním.

8. Chemická hra

Program svet chémie obsahuje chemickú hru, ktorej cieľom je určiť neznámu látku pomocou informácií, ktoré sa získavajú postupovaním labyrintom. 
Hrou Vás bude sprevádzať starý múdry muž, ktorý za vyriešenie úlohy sľubuje kľúč k tajomstvám sveta.

 

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Hodnotenie programu:

Z hodnotenia pomocou systému EpaSoft vyplynulo, že program Svet chémie je
výborná encyklopedická príručka vhodná k doplneniu výkladu učiteľa, alebo na samostatnú činnosť žiaka.
Žiak spoznáva novú formu vzdelávania, môže postupovať vlastným tempom, vyberať informácie podľa vlasného uváženia. Z hľadiska učiteľa nie je možné upravovať obsah informácií ale môže voliť formu sprístupnenia informácií.
Učiteľ nemôže pomocou programu overovať vedomosti žiakov, ale je vhodné doplniť prácu s programom o ústnu formu overovania vedomosti žiakov.
(Hodnotiace tabuľky systému Epasoft)

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Poznámky:

Tento výučbový  program je v nemeckom jazyku. Nájde teda využitie aj v  triedach s vyučovacím jazykom nemeckým, ale zároveň sa množstvo animácií uplatní aj v napr. v triedach s iným vyučovacím jazykom, pretože animácie nevyžadujú preklad.

[ obsah k aktuálnemu programu ]

Autor programu:

Autorom programu je akciová spoločnosť IC Intercomputer und Software AG.
V prípade záujmu o program sa obrátte na adresu :

IC Intercomputer Verlag GmbH
Hauptstrasse 4
D 82008 Unterhaching
NSR

Posledná aktualizácia: 21.08.2000