CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Metán
príprava a vlastnosti
 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
príprava metánu
vlastnosti metánu
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť

Pomôcky a chemikálie:
minivyvíjač plynu (obal od filmu, zátka s dvomi injekčnými  ihlami, 10 cm3 striekačka, 20 cm3 striekačka), ďalšie 2  injekčné ihly (1,2 x 40 mm), pohár na zaváranie, adsorpčná  rúrka, skúmavka, zapaľovač, lyžička,  sklenená vaňa, karbid hlinitý Al4C3, číra vápenná voda,  Bayerovo činidlo, benzín, kyslík O2

 [ Obsah aktuálnej stránky

Postup práce
Príprava metánu
 
Príprava metánu CH4 v jednoduchom vyvíjači plynu  

Obal od filmu naplníme karbidom hlinitým Al4C3 (1 lyžičku)  a uzavrieme. Pomaly, po kvapkách, pridávame ku karbidu  hlinitému Al4C3 vodu H2O.  20 cm3 striekačka sa napĺňa metánom  CH4  
Al4C3 + 12H2O ----------> 4Al(OH)3 + 3CH  
Na naplnenú striekačku nasadíme rúrku s aktívnym uhlím, ktoré adsorbuje unikajúce plyny. 

 
 
Vlastnosti metánu
Metán CH je ľahší ako vzduch  
Pripravený metán CH vytláča pomaly vzduch zo  skúmavky, ktorú držíme ústím smerom dole. Zmes metán vzduch  v skúmavke zapálime zapaľovačom. Keby sme pred zapálením  skúmavku obrátili, mohol by metán CH predčasne uniknúť.  

Metán CH je uhľovodík  
Pripravený metán CH pomaly vytláčame zo  striekačky a na konci ihly zapálime. Plameň ponoríme do ústia  naopak obrátenej suchej skúmavky. Na studených stenách  skúmavky môžeme pozorovať skondenzovanú vodu H2O. Palivo  (metán CH4 ) teda musí obsahovať vodík H2 
Oxid uhličitý CO2 zachytený v skúmavke dokážeme čírou  vápennou vodou. Palivo (metán CH4 ) teda musí obsahovať uhlík  C.  


Metán CH je nepolárny (vo vode nerozpustný, rozpustný  v benzíne)  
20 cm3 striekačku naplníme pomocou minivyvíjača plynu  10 cm3 metánu CH a na  striekačku nasadíme novú injekčnú ihlu. Do striekačky  nasajeme ďalších 10 cm3 vody H2O. Ihlu odstránime, ústie  striekačky uzavrieme palcom a potrasieme. Na piest pritom  pôsobí malý tlak, nedochádza však prakticky k žiadnemu  zmenšeniu objemu. Vodu H2O opatrne vytlačíme zo striekačky  (ústie striekačky smerom dole) a nahradíme ju 10 cm3 benzínu.  Po opätovnom potrasení striekačky je zmenšenie objemu na  rozdiel od predchádzajúceho prípadu zreteľné. Metán CH sa  čiastočne rozpúšťa v benzíne. 

Metán CH tvorí s kyslíkom O2  explozívnu zmes  
100 cm3 polyetylénovú reagenčnú fľaštičku pomocou vodnej  vývevy naplníme 30 cm3 metánu CH4 a 60 cm3 kyslíka O2. Otvor  držíme smerom dole. Zdola vsunieme do fľaštičky  piezozapaľovač (bežne dostať v obchode) a takto držíme  fľaštičku vo vzduchu. Explózia vystrelí fľaštičku smerom  hore. Pozor! 
 

Pozorovanie
metán CH vzniká reakciou karbidu hlinitého Al4C3  a vody H2O

 [ Obsah aktuálnej stránky
Vysvetlenie
formálne existujú karbidové ióny štruktúry  C4- , v  skutočnosti je však štruktúra karbidu hlinitého  Al4 C3 oveľa zložitejšia
 
Poznámky
nasýtený charakter metánu CH na rozdiel od etínu  C2H2 môžeme overiť aj Bayerovým činidlom
 
Zneškodnenie splodín
benzín   vrátime  do zásobnej  nádoby, inak  nevznikajú  žiadne nebezpečné odpady,  ktoré by bolo treba zneškodniť

Bezpečnosť
je  potrebné  dávať pozor pri reakcii  metán-kyslíkovej  zmesi!  Pri jej zapaľovaní sa  nesmieme dotýkať fľaštičky!
 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000