CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

REDOXNÉ REAKCIE   

  Test č. 3

1.     Ktorá  z nasledujúcich rovníc je rovnicou redoxnej reakcie?
           a)      NaOH + HCl ---> NaCl + H2O
           b)      CaCl2 + K2CO3 ---> CaCO3 + 2 KCl
           c)      CaCO3 ---> CaO + CO2
           d)     2 Na + Cl2 ---> 2 NaCl

2.     Meď sa redukovala v reakcii:
           a)     Cu + Cl2---> CuCl2
           b)      CuSO4 + Fe ---> Cu + FeSO4
           c)      CuO + 2 HNO3 ---> H2O + Cu(NO3)2
           d)     3 Cu + 8 HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

3.     Ktoré tvrdenie je správne?
    a) Redukcia je dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zväčšuje.
    b) Oxidácia je dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zmenšuje.
    c) Pri redukcii sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zmenšuje a pri oxidácii sa zväčšuje.
    d) Pri redukcii sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zväčšuje a pri oxidácii sa zmenšuje.

4.    Pri  elektrolýze  vodného roztoku  CuCl2   na  anóde  prebieha reakcia:
           a) Cu2+ + 2e- ---> Cu
           b) Cu - 2e- ---> Cu2+
           c) 2 Cl- - 2e- ---> Cl2
           d) Cl2 + 2e- ---> 2 Cl-

5.    Pri elektrolýze vodného roztoku CuCl2 na katóde:
           a)      unikajú bublinky plynného chlóru
           b)      vylučuje sa kovov  meď
           c)      nedochá dza k nijakej zmene, lebo vodný roztok CuCl2 nie je elektricky vodivý
           d)      unikajú bublinky plynného vodíka

6.     Ako dokážete, že pri elektrolýze vodného roztoku NaCl vzniká v blízkosti anódy plynný chlór ?
           a)      Pomocou fenolftaleinu, roztok sa v prítomnosti chlóru zafarbí do fialova.
           b)      Pomocou jodidoškrobového papierika, ktorý v prítomnosti chlóru zmodrie.
           c)      Podľa bielej zrazeniny, ktorá  vznikne v roztoku v blízkosti anódy.
           d)      Podľa bubliniek unikajúcich v blízkosti katódy.

7.     Pri elektrolýze  vodného  roztoku  NaCl na  kladnej elektróde prebieha reakcia:
           a)     Na+ + e-- ---> Na
           b)     2 H+ + 2e-- ---> H2
           c)     2 Cl- - 2e-- ---> Cl2
           d)     Cu2+ + 2e- ---> Cu

8.     Kovy sú zoradené v rade  kovov nasledovne: Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H2, Cu, Ag, Au. Ktorá  z uvedených reakcií prebieha?
           a)     Mg + H2SO4 ---> MgSO4 + H2
           b)     2 Ag + PbSO4 ---> Ag2SO4 + Pb
           c)     Cu + ZnSO4 ---> Zn + CuSO4
           d)     Pb + MgSO4 ---> Mg + PbSO4

9.     Neušľachtilé kovy sa v rade kovov:
           a)      nachádzajú vľavo od vodíka
           b)      vôbec nenachádzajú
           c)      nachádzajú vpravo od vodíka
           d)      nachádzajú na jeho konci

10.     Určte, aký redoxný dej prebieha, ak galvanický článok   pozostáva zo zinkovej a medenej elektródy ponorených do roztoku svojich iónov.
            a)      Zn0 + Cu2+ ---> Zn2+ + Cu0
            b)      Zn2+ + Cu0 ---> Zn0 + Cu2+
            c)      Zn0 + Cu0 ---> Zn2+ + Cu2+
            d)      Zn2+ + Cu2+ ---> Zn0 + Cu0

11.     Príkladom akumulátorov je olovený akumulátor. Kladnou elektródou tohto akumulátora je:
            a)      uhlíková  tyčinka
            b)      hubovité olovo
            c)      oxid olovičitý
            d)      oxid manganičitý

12.     Vo vodnom roztoku NaCl sú prítomné ióny:
            a)      Na+, Cl-
            b)      Na+, Cl-, H+, OH-
            c)      Na+, Cl-, H+
            d)      Na+, Cl-, OH-
 

Správne riešenia

Posledná aktualizácia: 21.08.2000