CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 REDOXNÉ REAKCIE   

  Test č. 4

1.     Ktorá  z nasledujúcich rovníc je rovnicou redoxnej reakcie?
           a)     2 HgO ---> 2 Hg + O2
           b)     Na2CO3 + CaCl2 ---> 2 NaCl + CaCO3
           c)     2 KOH + H2SO4 ---> K2SO4 + 2 H2O
           d)      CaCO3 ---> CaO + CO2

2.     Železo sa oxidovalo v reakcii:
           a)      FeO + CO ---> Fe + CO2
           b)     Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2
           c)     Zn + FeSO4 ---> Fe + ZnSO4
           d)     Fe2O3 + 3 CO ---> 2 Fe + 3 CO2

3.     Rozhodnite, ktoré tvrdenie je nesprávne:
       a) Chemické reakcie, pri ktorých sa menia oxidačné čísla atómov nazývame redoxné reakcie.
       b) Pri oxidácii sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov zväčšuje.
       c) Pri redukcii  sa  oxidačné‚  číslo atómov  jednotlivých prvkov zmenšuje.
       d) V redoxných reakciách nikdy  neprebieha oxidácia  a redukcia súčasne.

4.     Pri  elektrolýze  vodného  roztoku   CuCl2  na  katóde prebieha reakcia:
           a)     Cu2+ + 2e- ---> Cu
           b)     Cu - 2e- ---> Cu2+
           c)     2 Cl- - 2e- ---> Cl2
           d)     Cl2   + 2e-  ---> 2 Cl-

 5.     Pri elektrolýze vodného roztoku CuCl 2  na anóde:
       a) nedochá dza k nijakej zmene, lebo vodný roztok CuCl2  nie je elektricky vodivý
       b) unikajú bublinky plynného chlóru
       c) vylučuje sa kovov  meď
       d) unikajú bublinky plynného vodíka

6.     Vo vodnom roztoku NaCl sú prítomné ióny:
            a)      Na+ , Cl-
            b)      Na+ , Cl- , H+ , OH-
            c)      Na+ , Cl- , H+
            d)      Na+ , Cl- , OH-

 7.     Pri elektrolýze  vodného roztoku  NaCl na   z ápornej elektróde prebieha reakcia:
            a)      Cu2+  + 2e-  ---> Cu
            b)      2Cl-  - 2e-  ---> Cl2
            c)      2 H+  + 2e-  ---> H2
            d)      Na - e-  ---> Na+

 8.     Kovy sú zoradené v rade kovov nasledovne: Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H2 , Cu, Ag, Au. Ktorá  z uvedených reakcií neprebieha?
            a)      Zn + MgSO4  ---> ZnSO4  + Mg
            b)      Mg + CuSO4  ---> Cu + MgSO4
            c)      Zn + 2 HCl ---> ZnCl 2  + H2
            d)      Pb + CuSO4  ---> PbSO4  + Cu

9.     Ušľachtilé kovy sa v rade kovov :
           a)      vôbec nenachádzajú
           b)      nachádzajú vpravo od vodíka
           c)      nachádzajú na jeho začiatku
           d)      nachádzajú vľavo od vodíka

10.     K akej premene energie dochádza v galvanickom článku?
            a)      premena elektrickej energie na chemickú energiu
            b)      premena elektrickej energie na tepelnú energiu
            c)      premena tepelnej energie na chemickú energiu
            d)      premena chemickej energie na elektrickú energiu

11.     Súčasťou niektorých druhov motorových vozidiel je olovený akumulátor. Zápornou elektródou tohto akumulátora je :
            a)      uhlíková  tyčinka
            b)      chlorid amónny
            c)      hubovité olovo
            d)      oxid olovičitý

12.     Ako dokážete, že pri elektrolýze vodného roztoku NaCl vzniká v priestore katódy NaOH ?
            a) Pomocou bubliniek unikajúcich v blízkosti katódy.
            b) Pomocou jodidoškrobového   papierika, ktorý  v prítomnosti NaOH zmodrie.
            c) Pomocou fenolftaleinu, roztok sa v prítomnosti NaOH zafarbí do fialova.
 
 

Správne riešenia

Posledná aktualizácia: 21.08.2000