CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 ZMENY ENERGIE SÚSTAVY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH    

 Test č. 5

 
1.     Teplota vzplanutia je:
         a) najvyššia teplota, pri ktorej účinkom plameňa alebo iskry vzplanú a opäť zhasnú tuhé a kvapalné látky.
         b) teplota, pri ktorej účinkom plameňa alebo iskry vzplanú tuhé a kvapalné látky.
         c) najmenšia  teplota, pri ktorej účinkom plameňa alebo iskry vzplanú a opäť zhasnú tuhé a kvapalné látky.
         d) teplota, pri ktorej účinkom plameňa alebo iskry vzplanú a opäť zhasnú tuhé a kvapalné látky.

2.     Pre exotermickú reakciu platí :
       a)     teplo sa spotrebúva, molové teplo Qm  má  kladnú hodnotu
       b)     teplo sa uvoľňuje, molov‚ teplo Qm  má  zápornú hodnotu
       c)     teplo sa spotrebúva, molov‚ teplo Qm má  zápornú hodnotu
       d)     teplo sa uvoľňuje, molov‚ teplo Qm  má  kladnú hodnotu

3.    Ktorú z uvedených látok nemožno použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím?
           a) vodu
           b) CO2
           c) prášky
           d) halony - halogénderiváty uhľovodíkov

4.     Ktorou látkou sa plnia snehové hasiace prístroje?
           a)     H2O
           b)     CO2
           c)      pieskom
           d)      penou

5.     Zušľachťovanie prírodných palív je :
            a)      premena plynných palív na tuhé
            b)      premena plynných palív na kvapalné
            c)      premena tuhých resp. kvapalných palív na plynné
            d)      zvyšovanie výhrevnosti palív

6.     Ktorý  hlavný produkt sa  získava v plynárňach   pri výrobe plynných palív z uhlia ?
           a)      svietiplyn
           b)      málo kvalitný koks
           c)      kvalitný koks
           d)      koksárenský plyn

7.     Premena surového železa na oceľ je:
           a)     vždy endotermická  reakcia
           b)      zmenšenie obsahu niektorých prvkov (C, P, Mn ...)
           c)      zväčšenie obsahu niektorých prvkov (C, P, Mn ...)
           d)      pridávanie prísad obsahujúcich niektoré prvky (Ni, Co, Cr ... )

8.     Ktorá  z uvedených rovníc vyjadruje endotermickú reakciu ?
           a) C(s) + O2 (g) ---> CO2 (g);                          Qm =-394 kJ/mol
           b) 2 H2O(l) ---> 2 H2 (g) + O2 (g);                   Qm =457,2 kJ/mol
           c) 2 NaOH(aq) + CO2 (g) ---> Na2CO3 (aq) + H2O(l);   Qm =-109 kJ/mol
           d) N2 (g) + 3 H2 (g) ---> 2 NH3 (g);                  Qm =-92,4 kJ/mol

9.      Železo,  ktoré sa vyrába vo vysokých peciach z jeho oxidov, sa získava:
            a)      oxidáciou oxidom uhličitým a uhlíkom
            b)      redukciou oxidom uhličitým a uhlíkom
            c)      oxidáciou oxidom siričitým a uhlíkom
            d)      redukciou oxidom uhoľnatým a uhlíkom

10.     Výroba ocele v konvertoroch spočíva v znížení obsahu niektorých nežiadúcich prvkov. Ide o:
            a)      oxidáciu s  použitím oxidov železa
            b)      redukciu vzdušným kyslíkom
            c)      oxidáciu vzdušným kyslíkom
            d)      redukciu s použitím oxidov železa

11.     Kúsok oceľového drôtu zohrejeme v plameni a necháme veľmi pomaly chladnúť. Ktorú z uvedených vlastností bude mať táto oceľ?
            a)      ľahkú ohýbateľnosť
            b)      pružnosť
            c)      krehkosť
            d)      mäkkosť

 
Správne riešenia

Posledná aktualizácia: 21.08.2000