CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

ZMENY ENERGIE SÚSTAVY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH   

  Test č. 6
 

1.     Ktorou látkou sa plnia snehové hasiace prístroje ?
           a)     H2O
           b)     CO 2
           c)      pieskom
           d)      penou

2.    Rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne :
           a) Ak vsunieme horiacu triesku do kadičky, do ktorej sme zavádzali CO2 , plameň zhasne.
           b) Horľaviny sú látky, ktoré prudko reagujú so vzdušným kyslíkom za vzniku výbuchu.
           c) Horenie je chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a svetlo.
           d) V penovom hasiacom prístroji prebieha reakcia :
               HCl + NaHCO3 ---> CO2 + NaCl + H2O

3.     Ktorú z uvedených látok možno použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím?
           a)      vodu
           b)     CO2
           c)      penu
           d)      vodu a CO2

 4.     Pre endotermickú reakciu platí :
           a)      teplo sa spotrebúva, molové teplo Qm  má   zápornú hodnotu
           b)      teplo sa uvoľňuje, molové teplo Qm  má   zápornú hodnotu
           c)      teplo sa spotrebúva, molové teplo Qm  má kladnú hodnotu
           d)      teplo sa uvoľňuje, molové teplo Qm  má kladnú hodnotu

5.     Ktorá z uvedených tvrdení o plynných palivách je nepravdivá?
a) možno ich ľahko dopraviť aj na väčšiu vzdialenosť
b) horia plynule a dajú sa nimi vykurovať aj zložité‚ zariadenia
c) dajú sa ľahko zapáliť a pri ich spaľovaní vznikajú tuhé zvyšky, ktoré znečisťujú životné prostredie
d) získavajú sa z uhlia v plyn árňach a koks árňach

6.     Ktoré produkty sa získavajú  v koksárňach pri výrobe plynných palív z uhlia?
           a)      svietiplyn
           b)      málo kvalitný koks
           c)      svietiplyn a kvalitný koks
           d)      kvalitný koks a koksárenský plyn

7.    Ktorú vlastnosť nemá surové železo - liatina ?
          a)     veľkú pevnosť
           b)    stálosť voči vzduchu
           c)      kujnosť
           d)    krehkosť

8.     Ktorá  z uvedených rovníc je vyjadrením exotermickej reakcie?
       a) 2NH3 (g) ---> 3H2 (g) + N2 (g);                        Qm   = 92,4 kJ/mol
       b) 2 H2O(l) ---> 2H2 (g) + O2 (g);                         Qm   = 457,2 kJ/mol
       c) NaOH(aq) + CO2 (g) ---> NaHCO3 (aq);        Qm  = 37 kJ/mol
       d) C(s) + O2 (g) ---> CO2 (g);                               Qm   = -394 kJ/mol
 
9.    Premena surového železa na oceľ je:
           a)      zmenšenie obsahu niektorých prvkov ( C, P, Mn ... )
           b)      zväčšenie obsahu niektorých prvkov ( C, P, Mn ...)
           c)      pridávanie prísad obsahujúcich niektoré prvky (Ni, Co, Cr ...)
           d)     vždy exotermická  reakcia

10.     Výroba ocele v  elektrických alebo nistejových plameňových peciach spočíva v znížení obsahu niektorých nežiadúcich prvkov. Ide o:
            a)      oxidáciu vzdušným kyslíkom
            b)      redukciu s použitím oxidov železa
            c)      oxidáciu s použitím oxidov železa
            d)      redukciu vzdušným kyslíkom

11.     Kúsok oceľového drôtu zohrejeme v plameni a prudko ochladíme  v studenej vode. Ktorú z uvedených vlastností bude mať táto oceľ?
            a)      krehkosť
            b)      nepružnosť
            c)      ľahká  ohýbateľnosť
            d)      mäkkosť
 

 
Správne riešenia

Posledná aktualizácia: 21.08.2000