CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 VPLYVY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ   

 Test č. 7
 

1.     Pri výrobe amoniaku reakciou dusíka s vodíkom sa ako katalyzátor používa železo. Rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne .
           a)      železo spomaľuje reakciu dusíka s vodíkom.
           b)      železo nevplýva na reakciu dusíka s vodíkom.
           c)      železo urýchľuje reakciu vodíka s dusíkom.
           d)      železo úplne zastaví priebeh reakcie.

2.    Peroxid  vodíka sa reakciou s  hydroxidom sodným rozklad. Pri akej teplote bude tento rozklad najrýchlejší ?
           a)     40oC
           b)     20oC
           c)     50oC
           d)     60oC

3.     Zväčšením plošného obsahu tuhých reaktantov sa rýchlosť reakcie :
           a)      zväčší, lebo sa zväčší počet zrážok častíc reaktantov
           b)      zmenší, lebo sa zmenší energia častíc reaktantov
           c)      zväčší, lebo sa zväčší energia častíc reaktantov
           d)      zmenší, lebo sa zmenší počet zrážok častíc reaktantov

4.     Reakciou kyseliny chlorovodíkovej s hliníkom vzniká vodík. Pri akej koncentrácii kyseliny chlorovodíkovej sa vodík vyvíja najintenzívnejšie?
            a)      4 mol/dm3
            b)      0,5 mol/dm3
            c)      1,5 mol/dm3
            d)      2,5 mol/dm3

5.     Ktorá  látka patrí medzi biokatalyzátory?
           a)      železo
           b)      sacharóza
           c)      platina
           d)      sacharáza

6.    V reakcii amoniaku s kyslíkom za vzniku oxidu dusnatého a vody sa ako katalyzátor použila platina. Ktorá z nasledujúcich rovníc je správnym zápisom tejto katalyzovanej reakcie?
            a) 4NH3   + 5O2  ---> 4NO + 6H2O
            b) NH3   + 5O2    -Pt--> 4NO +  H2O
            c) 4NH3   + 5O2  -Pt--> 4NO + 6H2O
            d) 4NH3   +  O2 --->  NO + 6H2O

7.     Rýchlosť chemickej reakcie je daná:
           a)      dobou, za ktorú prebehne
           b)      množstvom reaktantov, ktoré zreagujú za časovú jednotku
           c)      podmienkami, za ktorých reakcia prebieha
           d)      priestorom, v ktorom reakcia prebieha
 

8.    Amyláza je:
           a)      enzým
           b)      hormón
           c)      vitamín
           d)      sacharid

9.     Ktoré látky štiepi sacharáza?
           a)      škrob
           b)      škrob a sacharózu
           c)      sacharózu
           d)      ani škrob, ani sacharózu

10.   Hormón, ktorý sa vytvára v pankrease, je nevyhnutný na :
            a)      trávenie bielkovín
            b)      správnu funkciu obličiek
            c)      reguláciu množstva glukózy v krvi
            d)      premenu bielkovín
  

Správne riešenia

Príloha

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000