CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 VPLYVY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ   

Test č. 8
 

1.     Reakciou  kyseliny chlorovodíkovej so  zinkom vznik  vodík. Pri akej koncentrácii kyseliny chlorovodíkovej sa vodík vyvíja najintenzívnejšie ?
            a)      5 mol/dm3
            b)      0,2 mol/dm3
            c)      1,0 mol/dm3
            d)      2,5 mol/dm3

2.     Pri reakcii  kyseliny  chlorovodíkovej   so zrnitým  a kusovým mramorom sa  uvoľňuje oxid uhličitý.  V ktorom prípade  sa uvoľní väčšie množstvo oxidu uhličitého ?
           a)      pri reakcii s kusovým mramorom
           b)      pri reakcii so zrnitým mramorom
           c)      plošný obsah mramoru nevplýva na množstvo uvoľneného CO2
 
3.    Zväčšením teploty reakčnej zmesi sa rýchlosť reakcie :
           a)      zmenší, lebo sa zmenší počet zrážok častíc reaktantov
           b)      zväčší, lebo sa zväčší energia častíc reaktantov
           c)      zmenší, lebo sa zmenší energia častíc reaktantov
           d)      zväčší, lebo sa zväčší počet zrá žok častíc reaktantov

4.     Pri rozklade peroxidu vodíka možno ako katalyzá tor použiť oxid manganičitý. Rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne:
           a)      Oxid manganičitý urýchľuje rozklad peroxidu vodíka.
           b)      Oxid manganičitý spomaľuje rozklad peroxidu vodíka.
           c)      Oxid  manganičitý  nevplýva  na  rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka.
           d)      Oxid manganičitý úplne zastaví rozklad peroxidu vodíka.

5.     V reakcii oxidu uhoľnatého s  vodíkom za vzniku metanolu sa ako katalyzátor použil oxid zinočnatý.  Ktorá  z nasledujúcich rovníc je správnym zápisom tejto katalyzovanej reakcie ?
           a) CO + 2H2   -ZnO-> CH3OH
           b) CO + 2H2   ------> CH3OH
           c) CO +  H2   ------> CH3OH
           d) 3CO + 2H2   -ZnO-> CH3OH
 
6.     Rýchlosť chemickej reakcie je daná  :
           a)      dobou, za ktorú prebehne
           b)      množstvom reaktantov, ktoré zreagujú za časovú jednotku
           c)      podmienkami, za ktorých reakcia prebieha
           d)      priestorom, v ktorom reakcia prebieha

7.     Sacharáza je:
           a)      vitamín
           b)      sacharid
           c)      hormón
           d)      enzým

8.     Ktoré látky štiepi amyláza ?
           a)      sacharózu
           b)      škrob
           c)      ani sacharózu, ani škrob
           d)      sacharózu a škrob

9.     Chemické procesy prebiehajúce  v ľudskom organizme sú regulované‚ pomocou hormónov. Akým spôsobom človek hormóny získava ?
           a) všetky potrebné hormóny si zdravý organizmus produkuje sám
           b) človek hormóny získava v prijímanej rastlinnej a živočíšnej  potrave
           c) zdrojom  niektorých hormónov je potrava, ostatné‚ si tvorí samotný ľudský organizmus
           d) človek si  nevie vytvárať hormóny sám, musí  ich prijímať v podobe tabletiek

10.     Ktorá  látka nepatrí medzi biokatalyzátory ?
            a)      sacharáza
            b)      platina
            c)      kataláza
            d)      amyláza
 

Správne riešenia

Príloha

Posledná aktualizácia: 21.08.2000